Úvodná stránka  |  Mapa stránky
 
Vyhľadávanie
 
 

Príklady dobrej praxe

Príklady dobrej praxe projektov podporených v programovom období 2007 -2013 v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia budú zverejňované priebežne po ukončení podporených projektov.

Riadiaci orgán kladie zvýšený dôraz na komunikáciu pozitívnych prínosov podpory a pomoci z ESF. Významnou aktivitou je pokračovanie vo zviditeľňovaní prínosov a pozitívnych výsledkov pôsobenia ESF na Slovensku. Šírenie pozitívnych príkladov úspešných projektov, príkladov dobrej praxe, aj z programového obdobia 2004-2006, predstavuje platformu, na základe ktorej potenciálni príjemcovia pomoci a koneční prijímatelia získavajú informácie/skúsenosti, ako v programovom období 2007-2013 predchádzať chybám pri predkladaní žiadostí o NFP ako aj pri príprave a realizácii projektov.

Príručka „Príklady dobrej praxe, projekty spolufinancované z ESF 2004 - 2006"

 

Sekcia riadenia ESF MPSVR SR dňa 9.12.2008 zorganizovala v Hoteli Crowne Plaza Bratislava konferenciu „Pomoc Európskeho sociálneho fondu v oblasti zamestnanosti, sociálnej inklúzie a zvyšovania kvalifikácie", ktorej cieľom bolo zhodnotenie prínosu a výsledkov pomoci ESF v programovom období 2004 - 2006 v rámci SOP Ľudské zdroje, JPD NUTS II Bratislava Cieľ3 a Iniciatívy Spoločenstva EQUAL.

Pri príležitosti konferencie RO vydal príručku  „Príklady dobrej praxe, projekty spolufinancované z ESF 2004 - 2006" a DVD "Príklady dobrej praxe 2004-2006".

 

Príručku Príklady dobrej praxe projektov podporených v programovom období 2004 -2006 nájdete tu.

 

Prezentácie zástupcov realizátorov projektov podporených z ESF, ktorí na konferencii vystúpili v bloku „Príklady dobrej praxe", nájdete tu.

 

Príručka Úspešná realizácia Národných projektov UPSVR implementovaných v PO 2004-2006"

MPSVR SR, Riadiaci orgán pre  SOP ĽZ  a pre JPD NUTS II Bratislava Cieľ3, realizovalo v PO 2004-2006 národné projekty prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Fondu sociálneho rozvoja. V rámci národných projektov realizovaných Ústredím PSVR sa jednalo zväčša o nárokové príspevky prideľované jednotlivcom, tzv. konečným užívateľom, v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ústredie PSVR vydalo príručku o ukazovateľoch NP vrátane príkladov dobrej praxe, ktoré môžu byť v mnohom podnetné pri realizácii ďalších projektov v rámci ESF.

  

Príručku  Úspešná realizácia Národných projektov UPSVR implementovaných v PO 2004-2006 nájdete tu.

 

 

Prezentácia partnerstiev sociálnej inklúzie na Slovensku v Katowiciach

Generálny riaditeľ sekcie riadenia ESF, Juraj Ťapák, sa dňa 09.11.2009 zúčastnil na seminári Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Európskej komisie s názvom „Účinné partnerstvá v kohéznej politike EÚ - príklady osvedčených postupov". Vo svojej prezentácii vyzdvihol potrebu budovania partnerstiev sociálnej inklúzie (PSI), prostredníctvom ktorých je napríklad  podporovaná a rozvíjaná regionálna zamestnanosť a zvyšovaná zamestnateľnosť obyvateľov postihnutých alebo ohrozených sociálnou exklúziou, ako aj ľahší prístup k informáciám pre tretí sektor.  Ako príklad dobrej praxe spomenul napr. projektZodvihnime zahodené šance" predložený v rámci IS EQUAL, ktorého cieľom bolo integrovať ľudí po výkone trestu do spoločnosti.

Prezentácia GR SR ESF - „Účinné partnerstvá v kohéznej politike EU - príklady osvedčených postupov v SR" - tu

Príklady dobrej praxe zo Slovenska v Zagrebe

V dňoch 14.- 16.6.2009 sa konalo v  Zagrebe (Chorvátsko) pravidelné zasadnutie členských krajín Dekády začleňovania Rómov 2005-2015.   Dekáda inklúzie Rómov 2005 - 2015 je iniciatíva podporovaná Inštitútom otvorenej spoločnosti (Open Society Institute) a Svetovou bankou (World Bank). Zástupkyňa SR ESF/MPSVR SR aktívne participovala v rámci zasadnutia členských krajín prezentáciou na tému „Príspevok štrukturálnych fondov k riešeniu problematiky marginalizovaných rómskych komunít v SR". Prezentované boli opatrenia so zvýšenou mierou intervencie zo štrukturálnych fondov (programové obdobie 2004-2006), príklady dobrej praxe, ako aj inovatívny prvok - Lokálna stratégia komplexného prístupu - v rámci programového obdobia 2007-2013.

Prezentácia R.Drienskej - "Príspevok štrukturálnych fondov k riešeniu problematiky marginalizovaných rómskych komunít v SR" -  tu 

Príklad dobrej praxe zo Slovenska na konferencii Keeping on track v Prahe

V dňoch 4.-5. júna 2009 sa konala v Prahe (CZ) konferencia Keeping on track (zvyšovanie zručností  starších pracovníkov, žien a  migrantov v sektore sociálnych a zdravotných  služieb), ktorú organizovala Islandská agentúra pre celoživotné vzdelávanie. Cieľom konferencie bola vzájomná výmena skúseností  a príkladov dobrej praxe v rámci programu Leonardo, projektov podporovaných z Európskeho sociálneho fondu a  programu Grundtvig. 

Konferencie a panelovej diskusie sa zúčastnili  Renata Drienska, SR ESF/MPSVR SR a Andrea Csenkeyová, Univerzita Komenského Bratislava, ktorá prezentovala „Pilotný projekt vzdelávania  pre pracovné príležitosti v oblasti poskytovania a manažmentu  opatrovateľských služieb". Hlavným cieľom projektu bolo prostredníctvom vzdelávacích a poradenských aktivít zabezpečiť pre uchádzačov o zamestnanie, so zameraním hlavne na  znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie, prácu v oblasti poskytovania a  manažmentu opatrovateľských služieb.

Prezentácia projektu tu a charakteristika projektu v slovenskom jazyku tu .

Príklady dobrej praxe 2004-2006 na medzinárodnej konferencii IS EQUAL

Riadiaci orgán OP ZaSI zorganizoval dňa 28.5.2009 od 10.00 hod. v hoteli Park Inn Danube, Rybné námestie 1, Bratislava medzinárodný odborný seminár „Výsledky Iniciatívy Spoločenstva EQUAL a ich prenesenie do života spoločnosti". Cieľom seminára bolo oboznámenie sa s výsledkami IS EQUAL v krajinách Európskej únie, s ich šírením do života spoločnosti a otvorenie diskusie, ktorá umožní účastníkom lepšie pochopiť možné spôsoby praktického využitia týchto výsledkov. Na seminári vystúpili zástupcovia PD IS EQUAL z Česka, Maďarska, Poľska, Talianska a Slovenska (René Mráz - Fond sociálneho rozvoja).  Z tohto stretnutia bude vypracovaná aj príručka „Dobrých príkladov mainstreamingu".

Prezentácia René Mráza - "Výsledky a mainstreamingove aktivity IS EQUAL Slovensko" - tu

Príklad dobrej praxe zo Slovenska na II. fóre fondov EU vo Varšave

Projekt z oblasti ľudských zdrojov Z materskej dovolenky do práce" v dňoch 7.-8.mája 2009 reprezentoval Slovenskú republiku na II. Fóre fondov EÚ vo Warszawe (PL). Projekt podporený z ESF prezentovala projektová manažérka Ing. Mgr. Zuzana Poklembová. Realizátorom projektu bolo Záujmové združenie žien MyMamy. Projekt bol zameraný na odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce; vytváral podmienky umožňujúce zosúladenie rodinného a pracovného života; poskytoval aktuálne informácie o službách starostlivosti ako aj zamestnaniach ústretových voči rodine, zároveň informoval o situácii na trhu práce, o existujúcich pracovných miestach umožňujúcich zosúladenie pracovných a rodinných povinností žien a taktiež o aktuálnej situácii v regióne týkajúcej sa zamestnávateľov ústretových rodine.

Prezentácia projektu v slovenskom jazyku tu, v anglickom jazyku tu 

Pozitívne príbehy ľudí zo Slovenska v dokumentárnom filme ESN (EK)

Z poverenia Európskej komisie v dňoch 28.-29.apríla 2009 natáčala European Services Network (ESN) na Slovensku dokumentárny film o príbehoch ľudí, ktorým pomoc a podpora z ESF 2004-2006 pozitívne zmenili život. Spoluprácu  ESN s účastníkmi projektov v rámci šírenia príkladov dobrej praxe zo Slovenska zabezpečila EK a Riadiaci orgán pre OP ZaSI.

Osud účastníkov projektov Mária Greška - projekt EQUAL „Centrum sociálno-rehabilitačných a informačných služieb pre sluchovo postihnutých", realizátor projektu - Spoločnosť pre pomoc nepočujúcim a Kataríny Vargovej - projekt JPD Cieľ3 „Informačné a podporné centrum zamestnanosti", realizátor projektu - Združenie žien v podnikaní sa tak ocitne vďaka projektu EK v dokumentárnom filme a knihe EK „Príbehy ľudí."

Prezentácia realizácie národných projektov  na výstave PRO REGION v B.Bystrici

Riadiaci orgán pre OP ZaSI sa zúčastnil so samostatným  prezentačným stánkom ESF na výstave PRO REGION v Banskej Bystrici, ktorá sa konala v dňoch 21.-24.4.2009 v priestoroch Výstavného areálu na Námestí Slobody v B.Bystrici. RO tu prezentoval aj príklady dobrej praxe z PO 2004-2006. Počas konania výstavy vystúpila zástupkyňa RO SOP ĽZ, JPD NUTS II Bratislava Cieľ3, IS EQUAL, v rámci odborného programu na konferencii MVRR SR s informáciami o implementácii pomoci a podpory z ESF počas programového obdobia 2004-2006.

Prezentácia R.Drienskej - "Prezentácia SOP ĽZ, JPD NUTS II Bratislava Cieľ3, IS EQUAL 2004-2006" - tu

 

 
sk_znakeuupsvarfsrsiaesfnsrrsr
Ministerstvo práce,
sociálnych vecí
a rodiny SR
Portál
Európskej
únie
Ústredie práce,
sociálnych vecí
a rodiny
Fond
sociálneho
rozvoja
Sociálna
implementačná
agentúra
European
Social
Fund
NSRR SR