Úvodná stránka  |  Mapa stránky
 
Vyhľadávanie
 
 

Aktuality

11.4.2014

Programový manuál pre OP ZaSI verzia 3.2

Riadiaci orgán pre OP ZaSI zverejnil aktualizáciu Programového manuálu pre OP ZaSI verzia 3.2, platnú od 11.04.2014. Dokument sa nachádza tu.

1.4.2014

Usmernenie N3/2007 aktualizácia č.16

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007 aktualizácia č.16 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007-2013. Aktualizáciou sa nahrádza pôvodné znenie usmernenia. Usmernenie je účinné od 01.04.2014 a je dostupné tu.

3.3.2014

Usmernenie N3/2007 aktualizácia č.15

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007 aktualizácia č.15 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007-2013. Aktualizáciou sa nahrádza pôvodné znenie usmernenia. Usmernenie je účinné od 01.03.2014 a je dostupné tu.

28.2.2014

Správa o hodnotení strategického dokumentu

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako rezortný orgán podľa §17 ods. 6 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečilo hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na životné prostredie "Operačný program Ľudské zdroje pre obdobie 2014-2020".

 

Výsledok hodnotenia je uvedený v "Správe o hodnotení strategického dokumentu" na životné prostredie a zverejnený na webových sídlach www.esf.gov.skwww.enviroportal.sk K uvedenému materiálu je možné podať stanovisko do 21 kalendárných dní od zverejnenia na adresu:

 

Odbor programovania a implementácie programov

Sekcia riadenia ESF

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Špitálska ul. č.4,6,8

816 43 Bratislava

30.1.2014

Programový manuál pre OP ZaSI verzia 3.1

Riadiaci orgán pre OP ZaSI zverejnil aktualizáciu Programového manuálu pre OP ZaSI verzia 3.1, platnú od 20.01.2014. Dokument sa nachádza tu.

30.1.2014

Rozsah hodnotenia Operačného programu Ľudské zdroje

 

MPSVR SR - Sekcia riadenia ESF ako riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje pre obdobie 2014-2020, zverejňuje materiál "Rozsah hodnotenia" strategického dokumentu s celoštátnym dosahom Operačný program Ľudské zdroje, stanoveného §8 a §17 ods. 5 zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Materiál je dostupný tu.

8.1.2014

Usmernenie pre prijímateľov v oblasti vrátenia výnosov z poskytnutých zálohových platieb

 

Riadiaci orgán pre OP ZaSI zverejnil usmernenie pre prijímateľov v oblasti vrátenia výnosov z poskytnutých zálohových platieb. Usmernenie je dostupné tu.

12.12.2013

Oznam Riadiaceho orgánu pre OP ZaSI k zverejneniu harmonogramu výziev na rok 2014

 

V rámci OP ZaSI bol v roku 2012 vykonaný systémový audit EK, kde audítori ESF skúmali nastavenie, účinnosť a hospodárnosť systémov riadenia a kontroly. Nakoľko procesy auditu vzhľadom na rozsah a charakter systémového auditu OP ZaSI nie sú oficiálne ukončené, nie je možné zo strany Riadiaceho orgánu pre OP ZaSI reálne odhadnúť termíny vyhlásenia jednotlivých výziev a teda ani pripraviť a uverejniť indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2014.

10.12.2013

Oznámenie o strategickom dokumente

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje na rokovanie vlády SR strategický dokument s celoštátnym dosahom "Operačný program Ľudské zdroje pre obdobie 2014-2020", ktorý spadá pod zákon č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon").

Na základe uvedeného sa môžu občania SR k predmetnému dokumentu vyjadriť a to v lehote do 15 dní od jeho zverejnenia. Prípadné písomné stanoviská k oznámeniu o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom prosíme doručiť v zmysle §6 ods. 6 zákona na adresu:

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sekcia riadenia ESF

Odbor programovania a implemnetácie programov

Špitálska ul.č. 4,6,8

816 43 Bratislava

 

Strategický dokument Operačný program Ľudské zdroje pre obdobie 2014-2020

3.12.2013

Elektronické pracovné výkazy

 

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že v nadväznosti na prijaté nápravné opatrenia zo systémového auditu č.2012-1516 vykonaného Európskou komisiou, spúšťa od 1. januára 2014 prevádzku elektronických pracovných výkazov v rámci implementácie Národných projektov. Bližšie informácie sú dostupné tu.

8.11.2013

Usmernenie N5/2008 aktualizácia č.8

 

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal Usmernenie RO č. N5/2008 aktualizácia č.8 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom.

Usmernenie je dostupné tu. Prílohy k usmerneniu sú dostupné tu.

7.10.2013

Publikácia UNDP - Pomohli projekty Rómom na Slovensku?

 

Riadiaci orgán pre OP ZaSI informuje, že UNDP vydalo publikáciu venovanú rómskej problematike pod názvom "Pomohli projekty Rómom na Slovensku? Zistenia z analýzy projektov v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzie v programovom období 2007-2013". Publikáciu si môžete stiahnuť tu. Publikácia je dostupná aj v anglickom jazyku.

10.7.2013

OLAF - zverejnenie Výročnej správy o operatívnej činnosti za rok 2012

 

-common- OLAF logo

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil dňa 23.mája 2013 na svojom webovom sídle Výročnú správu o svojej operatívnej činnosti za rok 2012. Správa je dostupná tu.

1.7.2013

Usmernenie riadiaceho orgánu č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom - aktualizácia č.7

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal aktualizáciu usmernenia č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom. Usmernením sa nahrádza znenie aktualizácie č.6 v znení aktualizácie č.6a.

Usmernenie je dostupné tu.  Prílohy k usmerneniu sú dostupné tu.

26.6.2013

Usmernenie pre prijímateľov k určovaniu lehôt na poskytovanie súťažných podkladov pri verejných súťažiach

Riadiaci orgán pre OP ZaSI upozorňuje prijímateľov na usmernenie Centrálneho koordinačného orgánu k určovaniu lehôt na poskytovanie podkladov pri verejných súťažiach. Text usmernenia je dostupný tu.

29.5.2013

Usmernenie RO č. N3/2007 aktualizácia č.14

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal aktualizáciu č.14 Usmernenia Riadiaceho orgánu č. N3/2007 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007-2013. Aktualizáciou sa nahrádza pôvodné znenie usmernenia.

Usmernenie je dostupné tu.  Vykonané zmeny nájdete tu.

3.5.2013

Informácia pre žiadateľov a prijímateľov

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje žiadateľom a prijímateľom, že Ministerstvo financií SR ako Certifikačný orgán vydalo Usmernenie č. 1/2013-U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007-2013. Usmernenie nadobudlo účinnosť dňa 24.4.2013 a je dostupné tu.

30.4.2013

Časový harmonogram výziev na rok 2013

Riadiaci orgán pre OP ZaSI aktualizoval indikatívny časový harmonogram výziev na rok 2013. Harmonogram je dostupný tu.

16.4.2013

Informácia pre prijímateľov - Konflikt záujmov

Riadiaci orgán pre OP ZaSI informuje, že vydal Výkladové stanovisko k problematike konfliktu záujmov. Stanovisko je dostupné tu.

16.4.2013

Informácia pre prijímateľov - Metodický pokyn CKO č.11

Informácia upozorňuje prijímateľov na vydanie Metodického pokynu CKO č.11 aktualizácia č.2, k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania. Informácia pre prijímateľov a Metodický pokyn CKO sú dostupné tu.

11.4.2013

JOB Expo 2013 Nitra 18.-19.4.2013

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Fond sociálneho rozvoja a Sociálna implementačná agentúra sa v dňoch 18.-19.apríla 2013 zúčastnia na výstave JOB Expo 2013, ktorá sa bude konať v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre. Zástupcovia riadiaceho orgánu a sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom Vám radi poskytnú informácie o Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia, o možnostiach ako získať nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu a aktuálnych resp. pripravovaných výzvach. Tešíme sa na stretnutie.

-common- jobExpos  

25.3.2013

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásená Sociálnou implementačnou agentúrou

 

Riadiaci orgán pre OP ZaSI informuje, že Sociálna implementačná agentúra vyhlásila dňa 22.3.2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok DOP-SIA-2013/1.2/LSKxP, zameranú na  podporu aktivít na zvýšenie miery zamestnanosti formou podpory tvorby nových pracovných miest a zvýšenie adaptability zamestnancov so zameraním na ohrozenú cieľovú skupinu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.

 

Podrobné informácie nájdete na stránke SIA 

25.3.2013

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásená Fondom sociálneho rozvoja

 

Riadiaci orgán pre OP ZaSI informuje, že Fond sociálneho rozvoja vyhlásil dňa 22.3.2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI - FSR - 2013/2.1/01, zameranú na zlepšenie životnej situácie a integráciu sociálne vylúčených skupín obyvateľov, najmä marginalizovaných rómskych komunít, s ohľadom na ich špecifické potreby prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce.

 

Podrobné informácie nájdete na stránke FSR

13.3.2013

Príručka pre žiadateľa o NFP - aktualizácia

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že aktualizoval "Príručku pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP / písomného vyzvania pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty". Príručka spolu s prílohami je dostupná tu.

1.3.2013

Usmernenie RO č. N3/2007 aktualizácia č.13

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007 aktualizácia č.13 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007-2013. Aktualizáciou sa nahrádza pôvodné znenie usmernenia.

Usmernenie je dostupné tu. Zmeny v usmernení nájdete tu.

15.2.2013

Informácia pre prijímateľov - dodatok k zmluve, ktorý je výsledkom verejného obstarávania

Informácia pre prijímateľov upravuje spôsob predkladania dokumentácie na administratívnu kontrolu pred podpisom dodatku k zmluve, ktorý je výsledkom verejného obstarávania. Informácia je dostupná tu.

11.1.2013

Programový manuál pre OP ZaSI verzia 3.0

Riadiaci orgán pre OP ZaSI zverejnil aktualizáciu Programového manuálu pre OP ZaSI verzia 3.0, platnú od 12.12.2012. Dokument sa nachádza tu.

8.1.2013

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásená Fondom sociálneho rozvoja (FSR)

RO pre OP ZaSI informuje, že Fond sociálneho rozvoja vyhlásil dňa 27.12.2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. OP ZaSI - FSR - 2012/2.1/02, zameranú na  „Podporu zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti" a „Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity".

Podrobné informácie nájdete na stránke http://www.fsr.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.102

21.12.2012

Časový harmonogram výziev na rok 2013

Riadiaci orgán pre OP ZaSI zverejnil indikatívny časový harmonogram výziev na rok 2013. Dostupný je tu.

11.12.2012

Usmernenie riadiaceho orgánu č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom - aktualizácia č.6a

Riadiaci orgán vydal aktualizáciu usmernenia N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom. Usmernenie N5/2008 aktualizácia č.6a a Príloha č.3 

 

Usmernením sa dopĺňa znenie aktualizácie č.6. Usmernenie N5/2008 konsolidované znenie a Prílohy

30.11.2012

Usmernenie riadiaceho orgánu č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom - aktualizácia č.6

Riadiaci orgán vydal aktualizáciu usmernenia č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom. Usmernenie je dostupné tu. Prílohy – doc.

12.11.2012

Sekcia riadenia ESF organizovala „raňajky s novinármi“ k ambicióznym projektom.

Dňa 9.11. 2012  sa v priestoroch MPSVaR  pod záštitou ministra JUDr. Jána RICHTERA uskutočnila tlačová beseda „raňajky s novinármi", ktorú organizovali pracovníci ESF v spolupráci s riaditeľom tlačového odboru Mgr. Michalom Stuškom.

12.11.2012

Podpora vytvárania nových pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov (ÚPSVaR)

Riadiaci orgán pre OP ZaSI informuje, že Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo na svojej webovej stránke Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest.

Predmetné oznámenia ako i podmienky poskytnutia pomoci je možné nájsť na stránkach:

http://www.upsvar.sk/vyzvy-ustredia-psvr-a-detskych-domovov/vyzvy-ustredia-prace-socialnych-veci-a-rodiny/vyzva-narodny-projekt-c.-xxi..html?page_id=236037 (súkromný sektor)

http://www.upsvar.sk/vyzvy-ustredia-psvr-a-detskych-domovov/vyzvy-ustredia-prace-socialnych-veci-a-rodiny/vyzva-narodny-projekt-c.-xx.html?page_id=236032 (samospráva)

2.10.2012

Revízia operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia ver 3 zo dňa 19.9.2012

Riadiaci orgán pre OP ZaSI zverejňuje schválenú revíziu operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia zo dňa 19.9.2012.  

Druhá revízia reflektuje na potrebu riešenia pretrvávajúceho problému vysokej miery nezamestnanosti (vnútorná realokácia z prioritnej osi 4 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy do prioritnej osi 1 Podpora rastu zamestnanosti) a

•-          na uznesenie vlády SR č. 191/2012, na základe ktorého vláda schválila realokáciu prostriedkov vo výške 70 mil. € z operačného programu Vzdelávanie do operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia s cieľom alokovať disponibilné  zdroje na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

 

28.9.2012

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal Príručku pre žiadateľa o NFP pre DOP a NP.

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal  „Príručku pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP/písomného vyzvania pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty".

28.9.2012

Výzva o nenávratný finančný príspevok vyhlásená Fondom sociálneho rozvoja (FSR)

RO pre OP ZaSI informuje o vyhlásení výzvy s rámcovou aktivitou "Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane projektov podpory samozamestnania a inovatívnych prístupov pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov marginalizovaných skupín (t.j. cieľovej skupiny pre túto rámcovú aktivitu)". Oprávnení žiadatelia môžu v 4 kolách podávať žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci  novej výzvy vyhlásenej Fondom sociálneho rozvoja (FSR) - OP ZaSI - FSR - 2012/2.2/01

28.9.2012

INFORMÁCIA PRE PRIJÍMATEĽOV

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia upozorňuje prijímateľov na znenie čl. 3 ods. 7 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa ktorého:  

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného alebo správneho konania, resp. reštrukturalizačného konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.

27.9.2012

RO vydáva upozornenie pre prijímateľov k určovaniu predpokladanej hodnoty zákazky

              UPOZORNENIE PRE PRIJÍMATEĽOV

K ADMINISTRATÍVNEJ KONTROLE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA                                                                                                          

27.9.2012

Časový harmonogram výziev OP ZaSI a rok 2012 aktualizácia č.1

RO zverejňuje Časový harmonogram výziev OP ZaSI na rok 2012 aktualizácia č.1

25.9.2012

RO pre OP ZaSI zverejňuje aktualizáciu Programového manuálu ver. 2.9

RO pre OP ZaSI zverejňuje aktualizáciu Programového manuálu, verzia 2.9, platnú a účinnú od 14.09.2012.         

30.8.2012

Usmernenie RO č. N3/2007 aktualizácia č.12

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007, aktualizácia č.12 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007-2013. Aktualizáciou sa nahrádza pôvodné znenie usmernenia.

26.7.2012

Oznam pre prijímateľov národných projektov – elektronické pracovné výkazy

RO oznamuje, že štart ostrej prevádzky elektronických pracovných výkazov sa odkladá na neurčito a od 1.8.2012 nie je potrebné vykonávať testovanie do odvolania.

17.7.2012

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do Databázy externých hodnotiteľov žiadostí o NFP financovaných z prostriedkov ESF

Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlasuje dnešným dňom 17.7.2012 výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do Databázy externých hodnotiteľov žiadostí o NFP financovaných z prostriedkov ESF.

10.7.2012

OLAF zverejnil Výročnú správu o svojej operatívnej činnosti za rok 2011

Dňa 3. júla 2012 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF už 12. Výročnú správu o svojej operatívnej činnosti.

Výročná správa poskytuje zhrnutie výsledkov činnosti OLAF-u (ďalej len „Úrad") dosiahnutých v roku 2011. Úrad riešil v minulom roku 463 prípadov podvodov v súvislosti s prostriedkami Európskej únie. Výsledky vyšetrovaní tohto Úradu viedli k navráteniu 691 miliónov EUR.

26.6.2012

Nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ

Európska komisia zriadila za účelom zvýšenia účinnosti boja proti podvodom s finančnými prostriedkami Európskej únie (EÚ) svojím rozhodnutím č. 1999/352/ES z 28. apríla 1999 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF- uvieť link na webstránku OLAFu: http://ec.europa.eu/anti_fraud/) so sídlom v Bruseli. OLAF je nezávislý úrad zodpovedný za vykonávanie vyšetrovaní podvodov, korupcie a iných nezákonných činností, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií.

Hlavným cieľom OLAF-u je ochrana finančných záujmov Európskej únie, a teda ochrana všetkých európskych daňových poplatníkov, ktorí financujú rozpočet Európskej únie.

Ochrana finančných záujmov sa stala jednou z priorít aj pre Slovenskú republiku po jej vstupe do EÚ. V zmysle Dohody o spolupráci medzi sekciou kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR, útvarom pôsobiacim ako koordinačná služba pre boj proti podvodom (AFCOS) na ochranu finančných záujmov Európskej únie a pre boj proti korupcii a Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) je odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (CKÚ OLAF) sekcie kontroly a boja proti korupcii prvým miestom kontaktu pre OLAF v Slovenskej republike. Jeho úlohou je koordinácia činností zameraných na ochranu finančných záujmov EÚ na národnej úrovni.

V rámci tejto činnosti CKÚ OLAF prijíma, eviduje a monitoruje všetky zistené a odhalené porušenia pravidiel pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov EÚ, ako aj podozrenia z ich porušovania. Následne tieto nezrovnalosti analyzuje a nahlasuje OLAF-u.

24.5.2012

Oznam pre prijímateľov národných projektov – elektronické pracovné výkazy

 RO oznamuje, že z dôvodu potreby technických úprav a zlepšenia funkcionality systému elektronických pracovných výkazov sa predlžuje testovacia prevádzka  do 31.7.2012. Počas tejto doby sú stále záväzné pracovné výkazy v papierovej verzii.

9.5.2012

Sekcia riadenia ESF v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity realizovala riadne zasadnutie Riadiaceho výboru Európskej siete pre rómske komunity a sociálnu inklúziu

V termíne od 3. - 4.5.2012 v areáli Účelového zariadenia Úradu vlády SR, hotel Bôrik Sekcia riadenia ESF v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity realizovala riadne zasadnutie Riadiaceho výboru Európskej siete pre rómske komunity a sociálnu inklúziu. Riadnymi členmi európskej siete je  okrem Slovenska 11 členských krajín EÚ ( Bulharsko, Česká republika, Fínsko, Grécko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko). V úlohe pozorovateľov permanentne pracuje zástupca Európskej Komisie, DG Employment, Social Affairs and Inclusion a DG REGIO.

Témou podujatia bol príspevok štrukturálnych fondov k implementácii národných stratégií inklúzie Rómov, najnovší vývoj v príprave nariadení Rady pre programové obdobie 2014-2020 s dôrazom na začleňovanie marginalizovaných komunít a prezentácia Príručky pre tvorbu operačných programov. Tradične bol blok 2. konferenčného dňa venovaný prezentácii  problematiky sociálnej inklúzie a zamestnateľnosti cieľovej skupiny ohrozenej na trhu práce, ktorú zabezpečila hostiteľská krajina ( Slovenská republika ) vstupmi odborníkov Odboru sociálnej inklúzie MPSVR SR,  Fondu sociálneho rozvoja, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a UNDP. Prezentácie a závery zasadnutia sú dostupné na http://www.euromanet.eu/.

 

27.4.2012

Usmernenie RO č. N3/2007 aktualizácia č.11

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal  Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007, aktualizácia č.11 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007-2013. Aktualizáciou sa nahrádza pôvodné znenie usmernenia.

25.4.2012

Uplatňovanie zákazu konfliktu záujmov v Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR bola organizáciou Priatelia Zeme - CEPA vypracovaná štúdia „Uplatňovanie zákazu konfliktu záujmov v Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia", ktorá je k dispozícii TU.

29.3.2012

Oznam pre prijímateľov národných projektov – elektronické pracovné výkazy

RO od 1.4.2012 zavádza testovaciu prevádzku elektronických pracovných výkazov (ePV). Testovacia prevádzka je povinná pre prijímateľov národných projektov implementovaných RO. Testovacia prevádzka potrvá 2 mesiace, t.j. do konca 31.5.2012. Počas tejto doby sú stále záväzné pracovné výkazy v papierovej verzii. Všetky otázky ohľadom fungovania systému konzultujte s projektovými manažérmi na riadiacom orgáne. Pokiaľ prijímateľ implementuje multicieľový projekt, kde pomer projektu realizovaného v cieli Konvergencia k projektu realizovanom v cieli Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je 88,86 % : 11,14%, do systému ePV zadáva údaje iba k projektu v rámci cieľa Konvergencia.

9.3.2012

Usmernenie riadiaceho orgánu č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom - aktualizácia č.5b

Riadiaci orgán vydal aktualizáciu usmernenia č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom. Dôvodom vydania aktualizácie bola úprava finančných limitov v súlade so zákonom č. 91/2012 Z. z.         

6.3.2012

PROGRAM ROZVOJA SOCIÁLNEHO PODNIKANIA

 

NESsT - Program rozvoja sociálneho podnikania na Slovensku 2012

Výzva na podanie prihlášky do programu

Dávame do pozornosti program zameraný na podporu sociálneho podnikania na Slovensku. Všetky potrebne informácie je možné nájsť v priloženom dokumente.

2.3.2012

2.3.2012 SIA usporiada informačný seminár k výzve DOP-SIA-2012/1.2/LSKxP

 

Prílohy:

Pozvánka na seminár

1330695278.pdf

861.46 KB

Dokument PDF

 

Potvrdenie účasti na informačnom seminári k výzve DOP-SIA-2012/1.2/LSKxP

1330695317.pdf

892.32 KB

Dokument PDF

 

 

Sociálna implementačná agentúra oznamuje potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok ako aj odbornej i laickej verejnosti, že v súvislosti s aktuálne vyhlásenou výzvou DOP-SIA-2012/1.2/LSKxP usporiada informačný seminár.
Seminár sa uskutoční dňa 13.3.2012 v Prešove .
Účastníkom seminára SIA odporúča, aby sa vopred oboznámili s obsahom výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, Príručky pre žiadateľa o NFP, ako aj ostatných dokumentov v tzv. balíku výzvy zverejnenom na našej webovej stránke http://www.sia.gov.sk/.

Účasť na seminári je bezplatná .

Záujemcov, ktorí sa chcú zúčastniť na seminári, si dovoľujeme požiadať o zaslanie formulára „Potvrdenie účasti na informačnom seminári" na e-mailovú adresu info@sia.gov.sk .
Formulár seminára tvorí spolu s pozvánkou na seminár prílohu tejto správy.

23.2.2012

Revízia operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia ver 2 zo dňa 10.2.2012

Riadiaci orgán pre OP ZaSI zverejňuje schválenú revíziu operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia zo dňa 10.2.2012. Revízia bola uskutočnená za účelom zlepšenia implementácie OP ZaSI a predstavuje zmeny v realokácii finančných prostriedkov, doplnenie rámcových aktivít zameraných na deinštitucionalizáciu služieb zamestnanosti, prevenciu a elimináciu náslilia ako bariéry vstupu a udržania sa na trhu práce, zosúladenie podporovaných aktivít v cieli Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť s cieľom Konvergencia, aktualizácií textácií horizontálnych priorít, zmena indikátorov OP ZaSI a aktualizácia časti "Systém implementácie.

20.2.2012

Tlačová správa Odboru Centrálny kontaktný útvar OLAF a boj proti korupcii. Prieskum Eurobarometer: Korupcia na vzostupe?

Odboru Centrálny kontaktný útvar OLAF a boj proti korupcii sekcie kontroly a boja proti korupcii, vydal tlačovú správu na základe postúpenia informácií zo siete komunikátorov OLAFu (OAFCN) o zverejnení výsledkov prieskumu Európskej komisie v rámci Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil v septembri 2011 a zaoberal sa vnímaním korupcie občanmi Európskej únie.

Link na tlačovú správu: http://www.olaf.vlada.gov.sk/26224/prieskum-eurobarometer:-korupcia-na-vzostupe.php

6.2.2012

SIA vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP - kód výzvy DOP-SIA-2012/1.2/LSKxP

Sociálna implementačná agentúra v y h l a s u j e výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Výzvy je vyhlásená v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritnej osi 1 - Podpora rastu zamestnanosti, Opatrenia 1.2 - Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, Rámcovej aktivity 1.2.4 - Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane podpory vytvárania nových pracovných miest v nových podnikoch a samozamestnania. Výzva je zameraná na naplnenie záväzku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR voči výzve s názvom: „Pilotná Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu", kód výzvy: LSKxP - ÚSVRK - 2008/01.2", ktorú vyhlásil Úrad splnomocnenca vlády SR pre Rómske komunity (ÚSVRK). Termín vyhlásenia výzvy je 6.2.2012. Termín predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je stanovený do 10.04.2012 do 16:00 hod.

3.2.2012

Tlačová správa odboru Centrálny kontaktný útvar OLAF a boj proti korupcii sekcie kontroly a boja proti korupcii, týkajúca sa reorganizácie úradu OLAF s účinnosťou od 1. februára 2012

Tlačová správa odboru Centrálny kontaktný útvar OLAF a boj proti korupcii sekcie kontroly a boja proti korupcii, týkajúcu sa reorganizácie úradu OLAF s účinnosťou od 1. februára 2012.: http://www.olaf.vlada.gov.sk/26185/organizacne-zmeny-olafu-od-1-februara-2012.php

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, na základe informácií, ktoré nám boli zaslané prostredníctvom siete komunikátorov OLAFu-OAFCN, o návrhu reformy Európskej komisie , týkajúcej sa zmeny pravidiel ochrany dát v Európskej únii s cieľom posilniť ochranu osobných údajov pri používaní digitálnych médií v rámci digitalizácie spoločnosti v súčasnej Európe.

Bližšie informácie môžete nájsť na stránke Generálneho Direktoriátu pre spravodlivosť na nasledovnom odkaze:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm

Informácie súčasne zverejnené v rámci TS odboru OLAF BK:

http://www.olaf.vlada.gov.sk/26186/komplexna-reforma-pravidiel-na-ochranu-udajov-v-europskej-unii.php

31.1.2012

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že aktualizoval Príručku pre prijímateľa NFP pre národné projekty.

Riadiaci orgán OP ZaSI oznamuje, že aktualizoval Príručku pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku pre národné projekty. Aktualizácia č. 4 nadobudne účinnosť od 1. februára 2012. Aktualizáciou sa nahrádza jej pôvodné znenie.

24.1.2012

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal aktualizáciu Príručky pre žiadateľa o NFP pre DOP.

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal  aktualizáciu Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo orientované projekty.

Predmetom tejto aktualizácie bolo odstránenie zrejmých chýb a nesprávností v predchádzajúcej verzií.

21.12.2011

Časový harmonogram výziev OP ZaSI a rok 2012

RO zverejňuje Časový harmonogram výziev OP ZaSI na rok 2012.                                                                                                                                                              

9.12.2011

Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF vydal 2 nové tlačové správy

Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF vydal 2 nové tlačové správy, v ktorých informuje o :

•1.       uskutočnení 11. školiaceho seminára siete komunikátorov OLAFu - OAFCN a súčasne riadneho zasadnutia tejto siete v Berlíne, SRN

ako aj o

•2.       uskutočnení  2. medzinárodnej konferencie o ochrane meny Euro pred falšovaním v Hágu, Holandsko 

30.11.2011

Výzvy o nenávratný finančný príspevok v rámci dvoch nových výziev vyhlásených Fondom sociálneho rozvoja (FSR)

RO pre OP ZaSI informuje, že subjekty, ktoré sa zameriavajú na podporu pre mladých dospelých pred ich vstupom do života, môžu od 30. 11. 2011 podávať žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci dvoch nových výziev vyhlásených Fondom sociálneho rozvoja (FSR) - OP ZaSI - FSR - 2011/2.1/01 a OP ZaSI - FSR - 2011/3.2/02.

30.11.2011

RO pre OP ZaSI zverejňuje aktualizáciu Programového manuálu ver. 2.8

RO pre OP ZaSI zverejňuje aktualizáciu Programového manuálu, verzia 2.8, platnú a účinnú od 30.11.2011.       

22.11.2011

Výzva Centra vzdelávania MPSVR SR

Výzva Centra vzdelávania MPSVR SR na zasielanie súťažných návrhov na uzavretie partnerstva v rámci pripravovaného národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie služieb starostlivosti"

Centrum vzdelávania MPSVR SR (ďalej len „CV MPSVR SR") vyzýva na predloženie súťažných návrhov pre uzavretie partnerstva v rámci pripravovaného národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie služieb starostlivosti."

21.11.2011

9. konferencia OLAFu pre európskych prokurátorov pre oblasť boja proti podvodom pri ochrane finančných záujmov EÚ

Informácia o 9. konferencii OLAFu pre európskych prokurátorov pre oblasť boja proti podvodom pri ochrane finančných záujmov EÚ, ktorá sa konala v Sofii, Bulharsko,  spoluorganizovanej bulharským úradom pre prokuratúru sa nachádza tu.

14.11.2011

RO ruší výzvy DOP - SIA - 2010/1.2/REGPO, DOP - SIA - 2010/1.2/REGKE, DOP - SIA - 2010/1.2/REGBB

V nadväznosti na zistenia (podozrenia) korupčného konania v súvislosti s vyhlásenými výzvami DOP - SIA - 2010/1.2/REGPO,  DOP - SIA - 2010/1.2/REGKE, DOP - SIA - 2010/1.2/REGBB na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraných na zmierňovanie regionálnych disparít regiónov Banskobystrického samosprávneho kraja, Košického samosprávneho kraja a Prešovského samosprávneho kraja s dopadom na rovnaký prístup pre všetkých žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, riadiaci orgán ako poskytovateľ zmenil  spôsob financovania pomoci a v nadväznosti na to aj oprávnenosť aktivít realizácie projektov.

 

V súvislosti s uvedenými zmenami podmienok poskytnutia pomoci a zabezpečením rovnakého prístupu všetkých žiadateľov k možnosti predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je riadiaci orgán, ako poskytovateľ povinný v zmysle § 13, ods. 7  zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie predmetné výzvy zrušiť.

 

V súvislosti vyššie uvedeným RO  ruší  výzvy DOP - SIA - 2010/1.2/REGPO,  DOP - SIA - 2010/1.2/REGKE, DOP - SIA - 2010/1.2/REGBB.  RO plánuje v súlade so znením v operačnom programe nahradiť tieto výzvy troma globálnymi grantmi.

6.10.2011

Komisia zverejnila novú Výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2010

Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ ponúka podrobnosti o nezrovnalostiach a podozreniach z podvodov, ktoré ohlásili členské štáty, ako aj podrobnosti o vrátených finančných prostriedkoch EÚ.

Vďaka tomu, že väčšina členských štátov zaviedla modernizované a skvalitnené systémy vykazovania, má Komisia prístup k väčšiemu počtu kvalitnejších údajov o nezrovnalostiach. Internetový systém vykazovania (IMS) výrazným spôsobom zlepšil celkové podmienky pre nahlasovanie nezrovnalostí.

Vďaka účinnejšej kontrole finančných prostriedkov Európskej únie môžu členské štáty a Komisia rýchlejšie reagovať na zmenu mechanizmov podvodu a zaviesť vhodné opatrenia na zabránenie podvodom.

5.10.2011

Grafický prehľad podporených projektov OP ZaSI - MAPA projektov

Riadiaci orgán sprístupnil prehľady podporených projektov OP ZaSI. Prehľady bol spracované formou bezplatnej služby Google Fusion Tables (beta).

Touto formou Riadiaci orgán umožňuje vytvárať jednoduché filtre podľa stĺpcov zobrazovaných dát a obsahuje jednoduchý vyhľadávač.

Grafický prehľad podporených projektov je novou záložkou stránky v časti Podporené projekty: Grafický prehľad podporených projektov OP ZaSI - MAPA projektov

26.9.2011

Usmernenie riadiaceho orgánu č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom - aktualizácia č.5

Riadiaci orgán vydal aktualizáciu usmernenia č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom. Usmernenie je dostupné tu.  Prílohy-doc .

6.9.2011

Usmernenie RO č. N3/2007 aktualizácia č.10

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal  Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007, aktualizácia č.10 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007-2013. Aktualizáciou sa nahrádza pôvodné znenie usmernenia.

26.8.2011

Výzva na predkladanie ponúk / zákazka s nízkou hodnotou /

Riadiaci orgán pre OP ZaSI zverejnil výzvu na predkladanie ponúk / zákazka s nízkou hodnotou/ na predmet - Zabezpečenie autobusovej dopravy pre zamestnancov MPSVR SR na školenie v Častej v termíne 12.9.2011 a 13.9.2011.                                         

18.8.2011

Príručka pre prijímateľa v rámci výzvy DOP-SIA-2010/1.2.1/01

Sociálna implementačná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydáva Príručku pre prijímateľa s cieľom oboznámiť prijímateľov s podmienkami úspešnej implementácie schválených dopytovo-orientovaných projektov predložených v rámci výziev na predkladanie projektov v programovom období 2007 - 2013 spolufinancovaných zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Úlohou Príručky pre prijímateľa je usmerniť prijímateľa ako správne riadiť projekt po vecnej a finančnej stránke s cieľom zabezpečiť optimálnu realizáciu a úspešné ukončenie projektu.

18.8.2011

Príručka pre prijímateľa v rámci výzvy DOP-SIA-2009/3.1.5/01

Sociálna implementačná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydáva Príručku pre prijímateľa s cieľom oboznámiť prijímateľov s podmienkami úspešnej implementácie schválených dopytovo-orientovaných projektov predložených v rámci výziev na predkladanie projektov v programovom období 2007 - 2013 spolufinancovaných zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Úlohou Príručky pre prijímateľa je usmerniť prijímateľa ako správne riadiť projekt po vecnej a finančnej stránke s cieľom zabezpečiť optimálnu realizáciu a úspešné ukončenie projektu.

19.7.2011

Výzva na predkladanie návrhov partnerstiev pre pripravovaný národný projekt Štandardizácia služieb a rozširovanie siete komunitných centier pre marginalizované rómske komunity

Fond sociálneho rozvoja (FSR) zverejňuje výzvu na výber partnerov do národného projektu Štandardizácia služieb a rozširovanie siete komunitných centier pre marginalizované rómske komunity.

Fond sociálneho rozvoja (FSR) zverejňuje výzvu, prostredníctvom ktorej pozýva subjekty zamerané na prácu s marginalizovanými komunitami so skúsenosťami s komunitnou sociálnou prácou a s budovaním komunitných centier, aby sa ako partneri FSR zúčastnili  na príprave návrhu a následne aj na realizácii národného projektu Štandardizácia služieb a rozširovanie siete komunitných centier pre marginalizované rómske komunity.

Žiadosti k tejto výzve môžu do 22. augusta 2011 predkladať obce a mestá, VÚC, organizácie založené miestnymi samosprávami, neziskové organizácie a ďalšie subjekty. Kompletný zoznam je uvedený v prílohe.

Úlohou partnerov v tejto výzve bude okrem iného zabezpečovať prevádzku komunitných centier (počíta sa s 60 až 80 existujúcimi a novými komunitnými centrami), zamestnávať ich pracovníkov a metodicky ich viesť. Súčasťou projektu bude aj vypracovanie štandardov kvality služieb poskytovaných komunitnými centrami a  vypracovanie jednotnej metodiky vzdelávania ich zamestnancov. Predpokladá sa, že odborná komisia vyberie na základe kritérií uvedených vo výzve troch až siedmich partnerov.

FSR v súčasnosti pripravuje návrh národného projektu Štandardizácia služieb a rozširovanie siete komunitných centier pre marginalizované rómske komunity, ktorého cieľom je poskytnúť nový a efektívny rámec pre vytváranie dostupných služieb komunitných centier. Dôležitosť tejto projektovej oblasti si vyžiadala koordináciu jednotlivých aktivít a ich spojenie pod  jednotné metodické vedenie. Projekt by mal byť podporený 20 miliónmi EUR z Európskeho sociálneho fondu.

7.7.2011

Informácia o možnosti zadať dopyt

V súvislosti s častými pochybeniami prijímateľov v procese zabezpečovania tovarov, služieb a stavebných prác, Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia umožňuje prijímateľom zadať dopyt týkajúci sa verejného obstarávania. Na tento účel slúži e-mailová adresa vo.esf@employment.gov.sk .

6.6.2011

Časový harmonogram výziev OP ZaSI a rok 2011, aktualizácia č. 1/2011

RO zverejňuje Časový harmonogram výziev OP ZaSI na rok 2011, aktualizáciu č.1/2011.  

6.6.2011

Fond sociálneho rozvoja zostavil dotazník za účelom nastavenia podmienok výzvy na predkladanie žiadostí o NFP.

Dotazník k príprave výzvy zameranej na uľahčenie vstupu mladých dospelých do života a ich osamostatnenie sa po ukončení ústavnej starostlivosti a náhradnej rodinnej starostlivosti.                                                                       

31.5.2011

Usmernenie RO č. N3/2007 aktualizácia č.9

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal  Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007, aktualizácia č.9 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007-2013. Aktualizáciou sa nahrádza pôvodné znenie usmernenia.

27.5.2011

VYHODNOTENIE VÝZVY NA PREDLOŽENIE NÁVRHOV (Program realizácie služieb zamestnanosti pre občanov so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia zverejnilo dňa 12.4.2011  výzvu na predloženie návrhov pre realizáciu inovatívnych modelov realizácie služieb zamestnanosti pre občanov so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce.

Odborná komisia po posúdení a vyhodnotení všetkých predložených návrhov vybrala dva návrhy nasledovných predkladateľov:

 • Agentúra podporovaného zamestnávania n.o. Bratislava
 • Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA)

Vybraní predkladatelia budú vyzvaní na dopracovanie návrhu a na predloženie kompletnej projektovej dokumentácie.

 

Ďakujeme všetkým predkladateľom návrhov za prejavený záujem.

25.5.2011

Odklad vyhodnotenia predložených návrhov v rámci Programu realizácie služieb zamestnanosti pre občanov so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že proces hodnotenia predložených návrhov v rámci Programu realizácie služieb zamestnanosti pre občanov so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce bol posunutý a predkladatelia, ktorých návrh bude vybratý na dopracovanie, budú oslovení do 1.6.2011

20.5.2011

Záverečná správa o implementácii SOP Ľudské zdroje schválená Európskou komisiou

Európska komisia listom č. EMPL/F/4/MO/ak - EMPL 531517 z 6.5.2011 schválila Záverečnú správu o implementácii SOP Ľudské zdroje za obdobie 2004-2006.

19.5.2011

Dotazník k príprave výzvy zameranej na uľahčenie vstupu mladých dospelých do života a ich osamostatnenie sa po ukončení ústavnej starostlivosti a náhradnej rodinnej starostlivosti

Fond sociálneho rozvoja zostavil dotazník za účelom nastavenia podmienok výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. Dotazník je určený pre potenciálnych žiadateľov, cieľové skupiny a odbornú verejnosť.

18.5.2011

Informácia pre prijímateľov vo vzťahu k zavedeniu limitov na vzdelávanie

Informácia riadiaceho orgánu je dostupná tu.                                                                                                                                                    

12.4.2011

Program realizácie služieb zamestnanosti pre občanov so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce

VÝZVA NA PREDLOŽENIE NÁVRHOV

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyzýva na predloženie návrhov pre programy zamerané na realizáciu služieb zamestnanosti pre občanov so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce na miestnej úrovni.

Prostredníctvom výzvy budú vybrané tri rôzne návrhy, ktorých autori budú vyzvaní na dopracovanie návrhu a predloženie kompletnej projektovej dokumentácie. Každý z úspešných predkladateľov má možnosť získať maximálne dva roky trvajúcu finančnú podporu vo výške do 300 000 € určenú na realizáciu svojho návrhu.

S cieľom využiť úspešné modely v národných politikách, MPSVR SR si vyhradzuje právo realizovať externé hodnotenie realizovaných aktivít úspešných návrhov.

V období od 15.4.2011 do 25.4.2011 bude kontaktnou osobou Ing. Lucia Žilková 02-2046 2047. Kontaktná osoba pre ostatné obdobie je uvedená vo výzve.

1.4.2011

RO vydal výkladové stanovisko pre odborné aktivity v oblasti vzdelávania cieľových skupín v projektoch OP ZaSI

RO odporúča prijímateľom, aby si súčasné zmluvné vzťahy zosúladili tak, aby akékoľvek náklady prijímateľa vzniknuté za vykonané odborné aktivity v oblasti vzdelávania na projekte boli v intenciách tohto výkladového stanoviska

31.3.2011

Usmernenie riadiaceho orgánu č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom - aktualizácia č.4

Riadiaci orgán vydal aktualizáciu usmernenia č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom. Usmernenie je dostupné tu.  Prílohy-doc .

31.3.2011

VYHODNOTENIE VÝZVY NA PREDLOŽENIE NÁVRHOV (Program prepájania služieb zamestnanosti s poskytovaním sociálnych služieb pre dlhodobo nezamestnaných)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia zverejnilo dňa 10.2.2011  výzvu na predloženie návrhov pre realizáciu inovatívnych modelov prepájania služieb zamestnanosti s poskytovaním sociálnych služieb pre dlhodobo nezamestnaných.

Odborná komisia po posúdení a vyhodnotení všetkých predložených návrhov vybrala tri návrhy nasledovných predkladateľov:

Agentúra podporovaného zamestnávania SOMOTOR, n.o.

Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka Slovensko

Mesto Banská Bystrica

Vybraní predkladatelia budú vyzvaní na dopracovanie návrhu a na predloženie kompletnej projektovej dokumentácie.

Ďakujeme všetkým predkladateľom návrhov za prejavený záujem.

11.3.2011

Príručka pre prijímateľa v rámci výzvy DOP2010-SIP005

Sociálna implementačná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydáva Príručku pre prijímateľa s cieľom oboznámiť prijímateľov s podmienkami úspešnej implementácie schválených dopytovo-orientovaných projektov predložených v rámci výziev na predkladanie projektov v programovom období 2007 - 2013 spolufinancovaných zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Úlohou Príručky pre prijímateľa je usmerniť prijímateľa ako správne riadiť projekt po vecnej a finančnej stránke s cieľom zabezpečiť optimálnu realizáciu a úspešné ukončenie projektu.

 

7.3.2011

OZNÁMENIE PRE PRIJÍMATEĽOV

Dňa 01. 01. 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 490/2010 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Týmto zákonom došlo k zmene sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) z 19 % na 20 %.

4.3.2011

Usmernenie RO č. N3/2007 aktualizácia č.8

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007, aktualizácia č.8 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007-2013. Aktualizáciou sa nahrádza pôvodné znenie usmernenia.

2.3.2011

Aktualizácia Manuálu pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007 - 2013) - marec 2011

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal aktualizáciu Manuálu pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007 - 2013).

Manuál pre informovanie a publicitu je určený prijímateľom, ktorí získali nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu (ESF) a štátneho rozpočtu na realizáciu dopytovo-orientovaných projektov a národných projektov

18.2.2011

Informácia o priebehu procesu schvaľovania žiadostí o NFP v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02

Prvé kolo hodnotenia žiadostí o NFP výzvy OP ZaSI - FSR - 2010/2.1/02 bolo uzavreté dňa 31.1.2011. Všetky žiadosti o NFP, ktoré boli do tohto termínu elektronicky odoslané cez verejný portál ITMS a fyzicky doručené na Fond sociálneho rozvoja (resp. boli do tohto termínu podané  na poštovú prepravu) budú zaradené do 1. kola hodnotenia žiadostí o NFP.

10.2.2011

VÝZVA NA PREDLOŽENIE NÁVRHOV (Program prepájania služieb zamestnanosti s poskytovaním sociálnych služieb pre dlhodobo nezamestnaných)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyzýva na predloženie návrhov pre realizáciu inovatívnych modelov prepájania služieb zamestnanosti s poskytovaním sociálnych služieb pre dlhodobo nezamestnaných na miestnej úrovni.

Prostredníctvom výzvy budú vybrané tri rôzne návrhy, ktorých autori budú vyzvaní na dopracovanie návrhu a predloženie kompletnej projektovej dokumentácie. Každý z úspešných predkladateľov má možnosť získať maximálne dva roky trvajúcu finančnú podporu vo výške do 300 000 Euro určenú na realizáciu svojho návrhu.

S cieľom využiť úspešné modely v národných politikách, MPSVaR SR si vyhradzuje právo realizovať externé hodnotenie realizovaných aktivít úspešných návrhov.

8.2.2011

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do Databázy externých hodnotiteľov FSR pre OP ZaSI

Fond sociálneho rozvoja (ďalej FSR) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do Databázy externých hodnotiteľov FSR pre OP zamestnanosť a sociálna inklúzia pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci výziev vyhlásených FSR.

31.1.2011

Usmernenie pre prijímateľov v oblasti vrátenia výnosov z poskytnutých zálohových platieb

Cieľom usmernenia je koordinovať prijímateľov v oblasti vrátenia výnosov z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie poskytnutých systémom zálohovej platby/predfinancovania tak, aby prijímateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy odviedol k 31. januáru nasledujúceho roka do príjmov štátneho rozpočtu skutočný výnos, ktorý vznikol z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, t. j. po odpočítaní alikvotnej časti poplatkov za vedenie účtov, prípadne celý poplatok, ak ich vedie na osobitnom účte. ....

5.1.2011

Pozastavenie výziev OP ZaSI - FSR - 2010/2.1/03 a OP ZaSI - FSR - 2010/2.2/04

Bližšie informácie o dôvodoch pozastavenia výziev nájdete na stránke Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.

Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhovel písomnej žiadosti o pozastavenie výziev a oznamuje žiadateľom o NFP nasledovnú zmenu podmienok poskytnutia pomoci v rámci výziev OP ZaSI - FSR - 2010/2.1/03 a OP ZaSI - FSR - 2010/2.2/04:

 1. V texte výziev OP ZaSI - FSR - 2010/2.1/03 a OP ZaSI - FSR - 2010/2.2/04 sa mení termín uzavretia 1. kola hodnotenia žiadostí o NFP, zmenený text znie: "Prvé kolo hodnotenia žiadostí o NFP bude uzavreté 29.4.2011"

 2. V texte výziev OP ZaSI - FSR - 2010/2.1/03 a OP ZaSI - FSR - 2010/2.2/04 sa mení termín uzavretia výziev nasledovne: "Dátum uzavretia výzvy: priebežne do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na túto výzvu, najneskôr do 30.6.2011"

22.12.2010

RO vydal výkladové stanovisko k primeranosti výdavkov pri prácach vykonávaných pre účely projektu.

RO odporúča prijímateľom, aby si súčasné zmluvné vzťahy zosúladili tak, aby akékoľvek náklady vzniknuté za vykonané práce na projekte (bez rozdielu či si ich prijímateľ zabezpečí pracovnoprávnym vzťahom, alebo dodávateľsko - odberateľským vzťahom) boli v intenciách tohto výkladového stanoviska.

 

20.12.2010

Upozornenie pre prijímateľov k predkladaniu Informácie o účastníkoch projektu

V nadväznosti na požiadavku vyplývajúcu z prílohy č. XXIII nariadenia ES č. 1828/2006 vo vzťahu k projektom spolufinancovaným z ESF je súčasťou monitorovania predkladanie samostatnej Informácie o účastníkoch projektu. Prijímateľ je povinný túto informáciu predkladať počas realizácie aktivít projektu, a to za každý ukončený kalendárny rok realizácie aktivít projektu v lehote stanovenej RO, respektíve SORO (avšak najneskôr do 15. 2. roku nasledujúceho po monitorovanom období).

8.12.2010

Pripomienkovanie dokumentov, týkajúcich sa budúcnosti Európskeho sociálneho fondu

V súčasnom období prebieha v rámci Európskej únie verejná konzultácia k budúcemu programovému obdobiu.

Cieľom konzultácie je zhromaždiť návrhy a príspevky týkajúce sa adaptácie politiky súdržnosti Únie novým výzvam a zlepšenia jej vykonávania s cieľom maximalizácie jej budúcich dosahov. Táto konzultácia má pomôcť pri tvorbe súboru návrhov o budúcej podobe politiky, ktoré má Komisia predložiť Rade a Parlamentu. Výsledky verejnej konzultácie budú okrem toho slúžiť ako podklad pre hodnotenie vplyvu legislatívneho balíka po roku 2013.

2.12.2010

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre OP ZaSI zorganizovalo dňa 23. novembra 2010 v Bratislave výročnú konferenciu k výsledkom OP ZaSI s názvom „OPERAČNÝ PROGRAM NA POLCESTE...“.

Cieľom podujatia bolo poskytnúť účastníkom priestor pre diskusiu o aktuálnom stave implementácie operačného programu, ďalej o problémoch a prekážkach prijímateľov pri realizácii projektov spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu a o budúcnosti Európskeho sociálneho fondu. Medzi účastníkmi konferencie boli okrem iného zástupcovia samosprávnych krajov, podnikateľských subjektov, neziskových organizácií, občianskych združení a najmä samotní realizátori projektov podporených z Európskeho sociálneho fondu. Na konferencii „OPERAČNÝ PROGRAM NA POLCESTE..." sa zúčastnilo takmer 300 ľudí.

15.11.2010

Výročná konferencia OP ZaSI

-common- esf_flash1.png                         

11.11.2010

FSR dňa 11.11.2010 vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR - 2010/2.1/02, OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/03, OP ZaSI – FSR – 2010/2.2/04

Fond sociálneho rozvoja ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlásil dňa 11. novembra 2010 nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 

 • OP ZaSI - FSR - 2010/2.1/02 Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu môžu predkladať žiadosti v rámci opatrenia č. 2.1: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity,
 • OP ZaSI - FSR - 2010/2.1/03 Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu môžu predkladať žiadosti v rámci opatrenia č.  2.1: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity,
 • OP ZaSI - FSR - 2009/2.2/04 Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu môžu predkladať žiadosti v rámci opatrenia č. 2.2: Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na MRK.  

11.11.2010

Časový harmonogram výziev OP ZaSI a rok 2010, aktualizácia č. 7/2010

RO zverejňuje Časový harmonogram výziev OP ZaSI na rok 2010, aktualizáciu č.7/2010.                                                                                    

9.11.2010

Zadávacie podmienky pre priebežné hodnotenie OP ZaSI z 9.11.2010 - zrušené 18.11.2010

 

Oznámenie

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, zverejnil dňa  09. 11. 2010 na internetovej stránke http://www.esf.gov.sk/ Zadávacie podmienky pre hodnotenie Príspevok Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia k vytváraniu antidiskriminačného prostredia na trhu práce a k podpore rodovej rovnosti na trhu práce.

Ministerstvo týmto oznamuje potencionálnym záujemcom, že hore uvedená zákazka bola zrušená. Po prepracovaní podmienok pre zadanie predmetnej zákazky bude táto zákazka opätovne vyhlásená zverejnením na internetovej stránke http://www.employment.gov.sk/http://www.esf.gov.sk/

 

4.11.2010

Upozornenie RO pre prijímateľov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia týmto

upozorňuje

prijímateľov na povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, predkladať na administratívnu kontrolu verejného obstarávania dokumentáciu z verejného obstarávania po vyhodnotení predložených ponúk, teda pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom.

Nedodržanie uvedeného postupu môže byť zo strany riadiaceho orgánu klasifikované ako podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku."

22.10.2010

SIA usporiadala odborné semináre pre prijímateľov v rámci výzvy DOP-SIA-2009/1.2.1/01 a výzvy DOP-SIA-2009/1.2.1/02 (Banská Bystrica)

Odborný seminár pre prijímateľov v rámci výzvy DOP-SIA-2009/1.2.1/01

Sociálna implementačná agentúra uskutočnila dňa 18.10.2010 v Banskej Bystrici odborný seminár pre prijímateľov v rámci výzvy DOP-SIA-2009/1.2.1/01. Lektori zo SIA úspešným uchádzačom o nenávratný finančný príspevok predstavili ich povinnosti súvisiace s implementáciou a finančným riadením projektov. V ďalšej časti prezentácie boli účastníkom prezentované povinnosti súvisiace s publicitou projektu, povinnosti pri verejnom obstarávaní či proces riadenia prípadných zmien.
Účastníci seminára mali po skončení prezentácie možnosť položiť zástupcom SIA otázky súvisiace s riadením projektu.

Odborný seminár pre prijímateľov v rámci výzvy DOP-SIA-2009/1.2.1/02

Sociálna implementačná agentúra uskutočnila dňa 19.10.2010 v Banskej Bystrici odborný seminár pre prijímateľov v rámci výzvy DOP-SIA-2009/1.2.1/02. Lektori zo SIA úspešným uchádzačom o nenávratný finančný príspevok predstavili ich povinnosti súvisiace s implementáciou a finančným riadením projektov. V ďalšej časti prezentácie boli účastníkom prezentované povinnosti súvisiace s publicitou projektu, povinnosti pri verejnom obstarávaní či proces riadenia prípadných zmien.
Účastníci seminára mali po skončení prezentácie možnosť položiť zástupcom SIA otázky súvisiace s riadením projektu.

21.10.2010

Časový harmonogram výziev OP ZaSI a rok 2010, aktualizácia č. 6/2010

RO zverejňuje Časový harmonogram výziev OP ZaSI na rok 2010, aktualizáciu č.6/2010.                  

6.10.2010

SIA usporiadala odborný seminár pre prijímateľov v rámci výzvy DOP-SIA-2009/4.1.3/01

Sociálna implementačná agentúra uskutočnila dňa 30.9.2010 v Banskej Bystrici odborný seminár pre prijímateľov v rámci výzvy DOP-SIA-2009/4.1.3/01. Lektori zo SIA úspešným uchádzačom o nenávratný finančný príspevok predstavili ich povinnosti súvisiace s implementáciou a finančným riadením projektov. V ďalšej časti prezentácie boli účastníkom odprezentované povinnosti súvisiace s publicitou projektu, povinnosti pri verejnom obstarávaní či proces riadenia prípadných zmien.
Účastníci seminára mali po skončení prezentácie možnosť položiť zástupcom SIA otázky súvisiace s riadením projektu.

28.9.2010

Príručka pre žiadateľa pre dopytovo-orientované projekty

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal spoločnú Príručku pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty. Táto príručka je záväzná pre výzvy vyhlásené Fondom sociálneho rozvoja, alebo Sociálnou implementačnou agentúrou po dni nadobudnutia jej platnosti a účinnosti.

20.9.2010

SIA vyhlasuje výzvu na zaradenie do databázy externých hodnotiteľov - Opatrenie 1.2

RO pre OP ZaSI oznamuje. Sociálna implementačná agentúra v y h l a s u j e VÝZVU NA EXTERNÝCH HODNOTITEĽOV v súvislosti s hodnotením žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia - Opatrenie 1.2 s cieľom realizovať hodnotiaci proces transparentným spôsobom s využitím externých kvalifikovaných odborníkov pri dodržaní pravidla zamedzenia konfliktu záujmov, pravidla nestrannosti a nezávislosti.
Termín vyhlásenia výzvy je 20.9.2010. Termín uzávierky prijímania žiadostí o pozíciu externého hodnotiteľa je 4.10.2010.

14.9.2010

SIA pozastavuje vyzvy na dobu minimálne 3 kalendárnych dní (t.j. v čase od 14.9.2010; 10:30 - 16.9.2010 do 15:00) výzvy DOP – SIA - 2010/1.2/REGBB; DOP – SIA - 2010/1.2/REGPO; DOP – SIA - 2010/1.2/REGKE

Sociálna implementačná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a Sociálna inklúzia na základe §13 odsek 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov pozastavuje na dobu minimálne 3 kalendárnych dní (t.j. v čase od 14.9.2010; 10:30 - 16.9.2010 do 15:00) výzvy DOP - SIA - 2010/1.2/REGBB; DOP - SIA - 2010/1.2/REGPO; DOP - SIA - 2010/1.2/REGKE v súvislosti so zmenou podmienok poskytnutia pomoci uvedených v §13 odsek 3 písmeno j) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

Rovnako tak sa mení formálna náležitosť výzvy uvedená v §13 odsek 2 písmeno c) a prílohy výzvy §13 odsek 4 písmeno a) a c) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

Všetky predmetné zmeny sú premietnuté do znenia Usmernenia č. 1, ktoré je prílohou tohto oznámenia.

V súvislosti s pozastavením výzvy zároveň oznamujeme, že bude pozastavené aj predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok cez verejný portál ITMS.
Podľa §13 odsek 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov sa doba pozastavenia výzvy nepočíta do lehoty na predkladanie žiadostí o NFP.
Zmenou podmienok poskytnutia pomoci v rámci vyššie uvedenej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nie sú dotknuté ostatné podmienky poskytnutia pomoci v zmysle § 13 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov.

6.9.2010

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku pre národné projekty

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal aktualizáciu Príručku pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku pre národné projekty pre programové obdobie 2007-2013. Aktualizáciou sa nahrádza pôvodné znenie príručky

6.9.2010

Informácia pre prijímateľa o zmene prechodného obdobia na predkladanie monitorovacích správ

V zmysle aktuálne platného Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 verzia 4.2, str. 80, bod 17 kapitola 4.2.3 sa predlžuje prechodné obdobie do 30. 9. 2010, počas ktorého prijímateľ nebude povinný priebežné monitorovacie správy projektu, záverečnú monitorovaciu správu projektu a následné monitorovacie správy projektu vypĺňať a odosielať elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS.

2.9.2010

Usmernenie RO č. N3/2007 aktualizácia č.7

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007, aktualizácia č.7 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007-2013. Aktualizáciou sa nahrádza pôvodné znenie usmernenia.

2.9.2010

Usmernenie riadiaceho orgánu č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom - aktualizácia č.3

Riadiaci orgán vydal aktualizáciu usmernenia č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom. Usmernenie je dostupné tu.  Prílohy-pdf, Prílohy-doc .

5.8.2010

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov projektov financovaných z prostriedkov ESF

Riadiaci orgán pre Operačmý program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlasuje dnešným dňom 5.8.2010 výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov projektov financovaných z prostriedkov ESF.

30.7.2010

Aktualizácia Manuálu pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007 - 2013)

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal aktualizáciu Manuálu pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007 - 2013).

Manuál pre informovanie a publicitu je určený prijímateľom, ktorí získali nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu (ESF) a štátneho rozpočtu na realizáciu dopytovo-orientovaných projektov a národných projektov

9.7.2010

SIA vyhlasuje 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Sociálna implementačná agentúra dnes, t.j. 9.7.2010, vyhlásila pod kódmi DOP-SIA-2010/1.2/REGBB, DOP-SIA-2010/1.2/REGPO a DOP-SIA-2010/1.2/REGKE výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritnej osi 1: Podpora rastu zamestnanosti, Opatrenia: Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, Rámcovej aktivita 1: Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane podpory vytvárania nových pracovných miest v nových podnikoch a samozamestnania

16.6.2010

Usmernenie RO č. N3/2007 aktualizácia č.6

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007, aktualizácia č.6 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007-2013. Aktualizáciou sa nahrádza pôvodné znenie usmernenia.

10.6.2010

Časový harmonogram výziev OP ZaSI na rok 2010, aktualizácia č.4/2010

RO zverejňuje Časový harmonogram výziev OP ZaSI na rok 2010, aktualizáciu č. 4/2010.                                                                                      

 

2.6.2010

Informácia o zmene Príručky pre žiadateľa

Riadiaci orgán v súčasnosti pripravuje aktualizáciu príručky pre žiadateľov. Do doby vydania novej príručky riadiaci orgán mení alebo ruší niektoré prílohy príručky pre žiadateľov, uvedené v dokumente Informácia o zmene príručky pre žiadateľa pre národné a pilotné projekty

2.6.2010

Informácia o zmene Príručky pre prijímateľa

Riadiaci orgán v súčasnosti pripravuje aktualizáciu príručky pre prijímateľov. Do doby vydania novej príručky riadiaci orgán mení alebo ruší niektoré prílohy príručky pre žiadateľov, uvedené v dokumente Informácia o zmene príručky pre prijímateľov.

4.5.2010

SIA vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok DOP-SIA-2010/1.2.1/01

Sociálna implementačná agentúra dnes, t.j. 4.5. 2010, vyhlásila pod kódom DOP-SIA-2010/1.2.1/01 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritnej osi 1: Podpora rastu zamestnanosti , Opatrenia Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, Rámcovej aktivita 1: Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov.

2.5.2010

Informačný seminár k výzve OP ZaSI - FSR 2010/2.3/01

Informačný seminár FSR je určený všetkým záujemcom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy vyhlásenej Fondom sociálneho rozvoja: OP ZaSI-FSR 2010/2.3/01

Termín a miesto konania seminára:  6. máj 2010, od 10.00 hod. -14.00 hod. v Hoteli Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica

28.4.2010

SIA vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP - kód výzvy DOP2010-SIP005

Sociálna implementačná agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Účelom tejto výzvy je podporiť aktivity zamerané na zvýšenie miery zamestnanosti formou podpory tvorby, udržania a rozvoja nových pracovných miest a podpory ďalšieho rozvoja mikro, malých a stredných podnikov a SZČO v oblasti cestovného ruchu. Termín vyhlásenia výzvy je 28.4.2010. Termín uzávierky prekladania žiadostí o NFP je do 31.07.2010 alebo do vyčerpania alokovaných prostriedkov. Oprávnenými žiadateľmi sú podnikatelia v súlade s podmienkami výzvy, ktorí spĺňajú definíciu mikro, malého alebo stredného podnikateľa a plánujú realizovať jednotlivé aktivity v predloženom projekte.

28.4.2010

SIA vyhlasuje výzvu na zaradenie do databázy externých hodnotiteľov - DOP2010-SIP005

RO pre OP ZaSI oznamuje, že v súvislosti s predkladaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy DOP2010-SIP005 vyhlasuje Sociálna implementačná agentúra dňa 28.4.2010 výzvu na zaradenie do databázy externých hodnotiteľov. Cieľom výzvy je realizovať hodnotiaci proces transparentným spôsobom s využitím externých kvalifikovaných odborníkov pri dodržaní pravidla zamedzenia konfliktu záujmov, pravidla nestrannosti a nezávislosti. Termín uzávierky prijímania žiadostí o pozíciu externého hodnotiteľa je 30.4.2010.

15.4.2010

RO upozorňuje záujemcov o aktiváciu konta v DATACENTRE na obmedzenie funkcií verejného portálu ITMS v dňoch 20-24.4.2010

Od dňa 20.4.2010 do dňa 28.4.2010 bude z dôvodu rozšírenia funkcionalít odstavený modul pre vytvorenie žiadosti o aktiváciu konta. Žiadosti o aktiváciu konta musia byť prostredníctvom verejného portálu odoslané najneskôr dňa 20.4.2010 a zároveň do troch dní od odoslania elektronickej formy, musí byť na adresu DátaCentra zaslaná písomná verzia žiadosti o aktiváciu konta.

15.4.2010

FSR zverejnil výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (Výzva OP ZaSI – FSR – 2010/2.3/01)

Fond sociálneho rozvoja ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlásil dňa 1. apríla 2010 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (Výzva OP ZaSI - FSR - 2010/2.3/01).

Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu môžu predkladať žiadosti v rámci Opatrenia č. 2.3: Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života, Rámcová aktivita č. 2.3.1. : Podpora uľahčenia vstupu a udržania sa na trhu práce pre osoby s rodinnými povinnosťami.

14.4.2010

Aktualizovaný Časový harmonogram výziev OP ZaSI na rok 2010

Riadiaci orgán zverejňuje Časový harmonogram výziev OP ZaSI na rok 2010, aktualizácia .2/2010.                                                                 

10.4.2010

Programový manuál pre OP ZaSI verzia 2.4

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že od 4. marca 2010 vstúpila do platnosti verzia č. 2.4 Programového manuálu pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

8.4.2010

SIA uzavrela prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok - kód DOP-SIA-2009/1.2.1/02

Sociálna implementačná agentúra uzavrela prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy DOP-SIA-2009/1.2.1/02 zameranej na podporu rastu zamestnanosti z dôvodu vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov na túto výzvu. Výzva bola vyhlásená dňa 14.decembra 2009 v rámci Prioritnej osi 1 - Podpora rastu zamestnanosti, Opatrenia 1.2 - Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, Rámcovej aktivity 2 - Podpora integrovaných projektov na úrovni regiónov SR.

8.4.2010

SIA vyhlásila výzvu na prekladanie žiadostí o NFP – kód výzvy DOP-SIA-2010/4.1.3/01

Sociálna implementačná agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Výzva je zameraná na rozvoj ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami. Termín vyhlásenia výzvy je 31.3.2010. Termín uzávierky prekladania žiadostí o NFP je do 30.06.2010 alebo do vyčerpania alokovaných prostriedkov. Oprávnenými žiadateľmi/prijímateľmi pomoci sú subjekty mimovládneho neziskového sektora, registrované na území SR v súlade s platnou legislatívou SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených aktivít.

8.4.2010

SIA vyhlásila výzvu na zaradenie do databázy externých hodnotiteľov - DOP-SIA-2010/4.1.3/01

Sociálna implementačná agentúra vyhlásila výzvu na zaradenie do databázy externých hodnotiteľov - DOP-SIA-2010/4.1.3/01.

Sociálna implementačná agentúra vyhlásila  výzvu na zaradenie do databázy externých hodnotiteľov v súvislosti s hodnotením žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia - kód výzvy DOP-SIA-2010/4.1.3/01 s cieľom realizovať hodnotiaci proces transparentným spôsobom s využitím externých kvalifikovaných odborníkov pri dodržaní pravidla zamedzenia konfliktu záujmov, pravidla nestrannosti a nezávislosti.
Termín vyhlásenia výzvy je 31.03.2010. Termín uzávierky prijímania žiadostí o pozíciu externého hodnotiteľa je 15.04.2010 do 16.00 hod.

8.4.2010

Informácia o priemernej hodinovej mzde pri štandardných pozíciách vyskytujúcich sa pri riadení a implementácií projektov

Prehľad hodinových zárobkov v SR v podnikateľskej sfére zarok 2007, 2008 a 2009                                                                                                       

8.4.2010

Upozornenie pre žiadateľov

Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia si dovoľuje upozorniť žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, že vzhľadom na aktualizáciu Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu (verzia 4.0) bol upravený formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorý je možné nájsť tu.

26.3.2010

FSR - Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov (rozšírenie databázy)

Fond sociálneho rozvoja dnes zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov (rozšírenie databázy) v súvislosti s hodnotením žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených na Fond sociálneho rozvoja.

Projekty, ktoré žiadatelia predkladajú na Fond sociálneho rozvoja v rámci Opatrení č. 2.1,  2.2,  2.3  a  3.2 sa budú hodnotiť hodnotiteľmi z databázy hodnotiteľov. V súvislosti s predkladaním projektov na dané témy vyhlasuje Fond sociálneho rozvoja výzvu pre záujemcov o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov s cieľom realizovať hodnotiaci proces transparentným spôsobom s využitím externých kvalifikovaných odborníkov pri dodržaní pravidla zamedzenia konfliktu záujmov, pravidla nestrannosti a nezávislosti.

17.3.2010

Upozornenie pre prijímateľov

Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia si dovoľuje upozorniť prijímateľov nenávratného finančného príspevku, že pre potrebu monitorovania projektov nie je možné naďalej používať formulár monitorovacej správy, ktorý je prílohou číslo 8 Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku pre národné a pilotné projekty. Formulár bol aktualizáciou Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu nahradený a z tohto dôvodu je potrebné pre potreby monitorovania používať formulár, ktorý je možné nájsť tu.

9.3.2010

Oznam RO žiadateľom o NFP

RO oznamuje, že odo dňa 8.3.2010 opäť funguje verejný portál ITMS na predkladanie žiadostí o NFP v elektronickej verzii.                      

5.3.2010

Zadávacie podmienky pre priebežné hodnotenie OP ZaSI z 5.3.2010

Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, zverejňuje Zadávacie podmienky pre hodnotenie Priebežné hodnotenie celého Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, aby vykonal prieskum trhu na dodávku služby.

2.3.2010

Časový harmonogram výziev OP ZaSI na rok 2010, aktualizácia č.1/2010

RO zverejňuje Časový harmonogram výziev OP ZaSI na rok 2010, aktualizáciu č. 1/2010.                                                                                  

1.3.2010

SIA posúva termín uzatvorenia výzvy DOP2009-SIP003

Sociálna implementačná agentúra oznamuje verejnosti, že posúva termín uzávierky výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom DOP2009-SIP003 zameranej na poskytnutie podpory na systematické a koordinované riadenie a implementáciu inovačných nástrojov v regiónoch vo väzbe na štátne inovačné politiky a stratégie. Novým termínom ukončenia predkladania žiadostí o NFP je 15.3.2010 do 16:00 hod. Dôvodom posunu termínu uzávierky výzvy sú technické problémy na verejnej časti systému ITMS pri príprave ŽoNFP, ktoré budú odstránené do 8.3.2010.

26.2.2010

Predĺženie prechodného obdobia na predkladanie ŽoP do 30.4.2010 pre všetkých prijímateľov

RO pre OP ZaSI predlžuje termín prechodného obdobia na predkladania ŽoP do 30.04.2010 pre všetkých prijímateľov. ŽoP budú prijímatelia predkladať takým spôsobom, ako ich predkladali do 01.01.2010. Predĺženie termínu prechodného obdobia na predkladanie ŽoP sa uskutočňuje z dôvodu technických problémov na  verejnom portáli ITMS pri príprave ŽoP .

Technické problémy s predkladaním ŽoP budú odstránené najneskôr do 30.04.2010.

26.2.2010

Predĺženie termínu predkladania ŽoNFP pre všetky platné písomné vyzvania OP ZaSI

RO pre OP ZaSI predlžuje termín predkladania ŽoNFP o 15 dní pre všetky platné písomné vyzvania NP.

Predĺženie termínu na predkladanie ŽoNFP  sa uskutočňuje z dôvodu technických problémov na  verejnom portáli ITMS pri príprave ŽoNFP . Technické problémy s predkladaním ŽoNFP budú odstránené najneskôr do 08.03.2010. Podmienky predkladania ŽoNFP sa nemenia.

1.2.2010

Programový manuál pre OP ZaSI ver.2.3

RO pre OP ZaSI oznamuje, že od 18. januára 2010 vstúpila do platnosti verzia 2.3 Programového manuálu pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.                                                                                                   

29.1.2010

Usmernenie RO č. N3/2007 aktualizácia č.5

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007, aktualizácia č.5 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007-2013. Aktualizáciou sa nahrádza pôvodné znenie usmernenia.

25.1.2010

SIA posúva termín uzatvorenia výzvy DOP2009-SIP003

Sociálna implementačná agentúra oznamuje verejnosti, že posúva termín uzávierky výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom DOP2009-SIP003 zameranej na poskytnutie podpory na systematické a koordinované riadenie a implementáciu inovačných nástrojov v regiónoch, vo väzbe na štátne inovačné politiky a stratégie.

Novým termínom ukončenia predkladania žiadostí o NFP je 26.02.2010 do 16.00 hod. Dôvodom posunu termínu uzávierky výzvy je poskytnúť žiadateľom možnosť zahrnúť do žiadosti o NFP aktuálne potreby regiónu vo väzbe na regionálnu politiku.

11.1.2010

Podávanie žiadostí o platbu cez verejný portál ITMS

Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia upozorňuje prijímateľov, že v zmysle platného Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 ako aj v zmysle Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku pre národné a pilotné projekty, majú prijímatelia povinnosť od 01.01.2010 predkladať žiadosti o platbu aj cez verejný portál ITMS.

30.12.2009

FSR dňa 23.12.2009 vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR - 2009/2.1/09, OP ZaSI – FSR – 2009/3.2/08, OP ZaSI – FSR – 2009/2.1/07

Fond sociálneho rozvoja ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlásil dňa 23. decembra 2009 nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 

 • OP ZaSI - FSR - 2009/2.1/09 Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu môžu predkladať žiadosti v rámci opatrenia č. 2.1: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity,
 • OP ZaSI - FSR - 2009/3.2/08 Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu môžu predkladať žiadosti v rámci opatrenia č. 3.2: Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného a rodinného života v Bratislavskom samosprávnom kraji,
 • OP ZaSI - FSR - 2009/2.1/07 Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu môžu predkladať žiadosti v rámci opatrenia č. 2.1: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.  

29.12.2009

Usmernenie RO č. N3/2007 aktualizácia č.4

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007, aktualizácia č.4 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007-2013. Aktualizáciou sa nahrádza pôvodné znenie usmernenia.

29.12.2009

Časový harmonogram výziev OP ZaSI na rok 2009, aktualizácia č. 4/2009 a Časový harmonogram výziev OP ZaSI na rok 2010

RO zverejňuje Časový harmonogram výziev OP ZaSI na rok 2009, aktualizáciu č. 4/2009 a Časový harmonogram výziev OP ZaSI na rok 2010.                                                                 

21.12.2009

21.12.2009 SIA vyhlasuje výzvu na zaradenie do databázy externých hodnotiteľov

RO pre OP ZaSI oznamuje, že v súvislosti s predkladaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy DOP-SIA-2009/1.2.1/02 vyhlasuje Sociálna implementačná agentúra dňa 21.12.2009 výzvu na zaradenie do databázy externých hodnotiteľov. Cieľom výzvy je realizovať hodnotiaci proces transparentným spôsobom s využitím externých kvalifikovaných odborníkov pri dodržaní pravidla zamedzenia konfliktu záujmov, pravidla nestrannosti a nezávislosti.

14.12.2009

Riadiaci orgán OP ZaSI zverejňuje Výročnú správu OP ZaSI za rok 2008

Riadiaci orgán OP ZaSI zverejňuje Výročnú správu OP ZaSI za rok 2008 na základe akceptačného listu EK č. EMPL/C/2ND/mmD(2009)26695 zo dňa 04.12.2009.

14.12.2009

SIA dňa 14.12.2009 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok DOP-SIA-2009/1.2.1/02

Sociálna implementačná agentúra dnes, t.j. 14.12. 2009, vyhlásila pod kódom DOP-SIA-2009/1.2.1/02 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritnej osi 1: Podpora rastu zamestnanosti , Opatrenia Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, Rámcovej aktivita 1: Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov.

25.11.2009

RO vydal aktualizovaný Časový harmonogram výziev OP ZaSI 2009

Riadiaci orgán zverejňuje Časový harmonogram výziev OP ZaSI na rok 2009 aktualizácia č.3 platný od 12.11.2009.                                               

20.11.2009

Usmernenie riadiaceho orgánu č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom - aktualizácia č.2

Riadiaci orgán vydal aktualizáciu usmernenia č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom. Usmernenie je dostupné tu.

19.11.2009

SIA zverejnila výzvu DOP-SIA-2009/3.1.5/01

Sociálna implementačná agentúra dňa 19.11.2009 vyhlásila výzvu v rámci Prioritnej osi 3: Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK, Opatrenia 3.1: Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť, Rámcovej aktivity 3.1.5: Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov.

Termín uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je dňa 29.01.2010.

12.11.2009

Informačná aktivita poradcu RPC ESF Košice počas vzdelávacieho kurzu „Tvorba a manažment projektov“

Dňa 11.11.2009 realizoval poradca RPC ESF Košice informačnú aktivitu počas vzdelávacieho kurzu „Tvorba a manažment projektov" v Kultúrno-spoločenskom centre Košice; organizátorom kurzu bola Academia Istroplitana Nova (Sv. Jur).

23.9.2009

Programový manuál pre OP ZaSI ver. 2.2

RO pre OP ZaSI oznamuje, že od 16. septembra 2009 vstúpila do platnosti verzia č. 2.2 Programového manuálu pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

18.8.2009

Usmernenie RO č. N6/2007 Aktualizácia č.2. Metodické usmernenie k informovaniu a publicite určené pre SORO - FSR a SIA

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N6/2007 Aktualizácia č.2  Metodické usmernenie k informovaniu a publicite, realizácii komunikačného plánu na programové obdobie 2007 - 2013. Metodické usmernenie je určené pre  SORO - FSR a SIA.

Súčasťou Usmernenia Riadiaceho orgánu č. N6/2007 aktualizácia č.2  je Manuál pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007 - 2013). V Manuáli sú definované požiadavky na spoluprácu prijímateľov pri zabezpečovaní informovanosti o pomoci z ESF, pri výmene skúseností a šírení osvedčených postupov.

10.8.2009

Prieskum trhu na zistenie predpokladanej ceny pre dodávku služby

Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vykonáva prieskum trhu na zistenie predpokladanej ceny pre dodávku služby - vypracovanie hodnotenia: Vyhodnotenie vhodnosti systému indikátorov a ich používania v Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

10.8.2009

Zrušenie prieskumu trhu na dodávku služby a storno zverejnenia Zadávacích podmienok pre hodnotenie zo dňa 27.7.2009

Riadiaci orgán ruší prieskum trhu na dodávku služby a stornuje Zadávacie podmienky pre hodnotenie Vyhodnotenie vhodnosti systému indikátorov a ich používania v Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

27.7.2009

Zadávacie podmienky pre hodnotenie

Riadiaci orgán zverejňuje Zadávacie podmienky pre hodnotenie Vyhodnotenie vhodnosti systému indikátorov a ich používania v Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

23.7.2009

Usmernenie riadiaceho orgánu č. N-5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom - aktualizácia č.1

Riadiaci orgán vydal aktualizáciu usmernenia č. N-5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom. Usmernenie je dostupné tu.

15.7.2009

MPSVR SR ako koordinátor HP RP vydal poradenské príručky k uplatňovaniu horizontálnej priority rovnosť príležitostí

Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR vydal poradenské príručky k uplatňovaniu rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných v EÚ  a k uplatňovaniu horizontálnej priority rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondoch.

Príručky sú určené hlavne pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok a prijímateľov a pre zamestnancov zapojených do implementácie štrukturálnych fondov (RO, SORO, VÚC, atď.) ako aj pre odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP

15.7.2009

Pokyn Riadiaceho orgánu pre Sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom k predĺženiu vyhlásenej výzvy pri technickom zlyhaní

RO vydal pokyn ako postupavať v prípade technických výpadkov, ako napríklad - nefunkčnosť ITMS, výpadok internetu v Datacentre, prípadne ďalšie technické výpadky, ktoré majú vplyv na možnosť podávať  žiadosti o nenávratný finančný príspevok cez verejný portál ITMS.

26.6.2009

Predĺženie termínu predkladania ŽoNFP pre výzvy OP ZaSI – FSR – LPSI 2009/2.1/01, OP ZaSI – FSR – 2009/2.2/02 a OP ZaSI – FSR – 2009/2.3/03

 RO pre OP ZaSI na požiadanie SORO FSR predlžuje termín predkladania ŽoNFP pre výzvu OP ZaSI - FSR - LPSI 2009/2.1/01 o 2 pracovné dni, t.j. z 26.6.2009 do 30.6.2009, pre výzvu OP ZaSI - FSR - 2009/2.2/02 o 4 pracovný deň, t.j. z 29.6.2009 do 3.7.2009 a pre výzvu OP ZaSI - FSR - 2009/2.3/03 o 3 pracovný deň, t.j. z 30.6.2009 do 3.7.2009.

Predĺženie termínu na predkladanie ŽoNFP  sa uskutočňuje z dôvodu technickej poruchy - výpadok internetu v DATACENTRE v dňoch 25.6.2009 a 26.6.2009. Podmienky predkladania ŽoNFP sa nemenia.

RO zároveň vyzýva predkladateľov ŽoNFP, aby neponechávali podávanie ŽoNFP na posledný deň výzvy!!!!

22.6.2009

Časový harmonogram OP ZaSI na rok 2009, aktualizácia č. 2/2009

RO zverejňuje Časový harmonogram OP ZaSI na rok 2009, aktualizáciu č. 2/2009 z dôvodu dodatočného zaradenia výziev v nadväznosti na opatrenia súvisiace so zmierňovaním dopadov hospodárskej krízy.

15.6.2009

SIA dňa 15.6.2009 vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok DOP2009-SIP003, DOP2009-SIP004 a DOP-SIA-2009/4.1.3/01

Sociálna implementačná agentúra dnes, t.j. 15.6.2009 vyhlásila výzvy s kódmi DOP2009-SIP003, DOP2009-SIP004 a DOP-SIA-2009/4.1.3/01.  Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritnej osi 1: Podpora rastu zamestnanosti , Opatrenia 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania. Prioritnej osi 4. Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy, Opatrenia 4.1. Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami.

10.6.2009

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE NA POSTUP PRI PREDKLADANÍ ŽIADOSTI O NFP

RIADIACI ORGÁN UPOZORŇUJE NA  POSTUP  PRI   PREDKLADANÍ   ŽIADOSTI O NFP !                                                                       

10.6.2009

Informácia CKO pre žiadateľov o NFP cez verejný portál www.itms.sk

Na verejný portál ITMS bol nainštalovaný nový SSL certifikát. Certifikát pre prístup cez verejný portál je platný od dnešného dňa. Certifikát je uznávaný celosvetovo a všetky prehliadače ho automaticky podporujú, t.j. užívateľ nemusí  bezpečnostný certifikát inštalovať do svojho PC. Na portáli je možné pridávať prílohy a iné dokumenty.

Tým končí platnosť informácia CKO  z aktuality zo dňa 26.5.2009

10.6.2009

Usmernenie RO č. N2/2009

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N2/2009 k monitorovaniu na úrovni programu OP ZaSI pre  SORO - FSR a SIA.

26.5.2009

Informácia od CKO pre žiadateľov o NFP cez verejný portál www.itms.sk

RO a SORO obdŕžali z CKO informáciu k platnosti certifikátu a nemožnosti zadávania príloh cez verejný portál itms                             

15.5.2009

Zasadnutie Pracovnej skupiny pre hodnotenie OP ZaSI

Dňa 21.5.2009 sa uskutoční 2. zasadnutie Pracovnej skupiny pre hodnotenie OP ZaSI.                                                                       

15.5.2009

Na MPSVR SR sa uskutočnili výročné hodnotiace schôdze (ARM) programov ESF

Dňa 2.-3.4.2009 sa uskutočnili na MPSVR SR výročné hodnotiace schôdze (ARM) programov ESF za prítomnosti zástupcov EK : Výročná hodnotiaca schôdza (ARM) programov ESF na Slovensku za obdobie 2004-2006; Výročná hodnotiaca schôdza (ARM) programov ESF na roky 2007-2013 na Slovensku k OP ZaSI.

EK zastupovali: Santiago Loranca - Garcia, DG Employment, vedúci odd. národnej zamestnanosti a sociálneho začlenenia; pracovníčky DG employment - Zuzana Harmathová a Martina Pinková.

6.4.2009

FSR dňa 6.4.2009 vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR – LPSI 2009/2.1/01, OP ZaSI – FSR – 2009/2.3/03, OP ZaSI – FSR – 2009/2.2/02

Fond sociálneho rozvoja ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlásil dňa 6. apríla 2009 nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 

 • OP ZaSI - FSR - LPSI 2009/2.1/01 Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu môžu predkladať žiadosti v rámci opatrenia č. 2.1: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity,
 • OP ZaSI - FSR - 2009/2.3/03 Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu môžu predkladať žiadosti v rámci opatrenia č. 2.3: Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života,
 • OP ZaSI - FSR - 2009/2.2/02 Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu môžu predkladať žiadosti v rámci opatrenia č. 2.2: Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. 

26.3.2009

SIA dňa 26.3.2009 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok DOP-SIA-2009/1.2.1/01

Sociálna implementačná agentúra dnes, t.j. 26.3. 2009 vyhlásila pod kódom DOP-SIA-2009/1.2.1/01 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritnej osi 1: Podpora rastu zamestnanosti , Opatrenia Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, Rámcovej aktivita 1: Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov.

9.3.2009

RO pre OP ZaSI aktualizoval Príručku pre žiadateľa o NFP pre národné a pilotné projekty

RO pre OP ZaSI aktualizoval Príručku pre žiadateľa o NFP pre národné a pilotné projekty z dôvodu zmeny meny v Slovenskej republike a vzniku alebo úprave niektorých právnych predpisov.

9.3.2009

RO pre OP ZaSI aktualizoval Príručku pre prijímateľa NFP pre národné a pilotné projekty

RO pre OP ZaSI aktualizoval Príručku pre prijímateľa NFP pre národné a pilotné projekty z dôvodu zmeny meny v Slovenskej republike a vzniku alebo úprave niektorých právnych predpisov.

4.3.2009

Nový Manuál logotypu ESF, verzia 2.0

RO zverejňuje nový Manuál logotypu ESF, verzia 2.0 - platný od 03.03.2009.                                                                                                                  

3.3.2009

Usmernenie RO č. N1/2009

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N1/2009 k vykonaniu overovania na mieste pilotných projektov „Vznik a sieťovanie sociálnych podnikov" na úrovni SORO SIA.

2.3.2009

Časový harmonogram OP ZaSI na rok 2009, aktualizácia č. 1/2009

RO zverejňuje Časový harmonogram OP ZaSI na rok 2009, aktualizáciu č. 1/2009 z dôvodu dodatočného zaradenia výziev v nadväznosti na opatrenia súvisiace so zmierňovaním dopadov hospodárskej krízy.

26.2.2009

Oznámenie RO pre prijímateľov pomoci z ESF zo dňa 26.2.2009

Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia oznamuje prijímateľom, že pri kontrole postupov obstarávania do nadobudnutia platnosti a účinnosti Usmernenia riadiaceho orgánu č. N-5/2008, ktoré nadobudlo platnosť     a účinnosť 18.12.2008, sa akceptuje za rovnocenný postup pri zadávaní zákazky na dodanie tovarov, prác a služieb, presahujúcich 150 000,- Sk (4979,09 €), prieskum trhu a obchodnú verejnú súťaž.

26.1.2009

Nové formuláre ŽoNFP pre NP platné od 1.1.2009

Riadiaci orgán upozorňuje žiadateľov o NFP v rámci Národných projektov, že z dôvodu zavedenia EURO platia od 1.1.2009 nové formuláre v rámci žiadosti o NFP a to pre vyzvania zaslané žiadateľov po 1.1.2009.

Súčasne je doplnený a zverejnený manuál postupov na prihlásenie do verejnej časti ITMS.

20.1.2009

Časový posun zabezpečenia funkcionality verejnej časti ITMS

Žiadatelia o NFP od 1.1.2009 majú povinnosť predkladať ŽoNFP na RO pre OP ZaSI prostredníctvom verejného portálu www.itms.sk.    K tomu je potrebné aby žiadatelia o NFP si aktivovali konto na portáli www.itms.sk

Prechodné obdobie pre ŽoP a monitorovacie správy prostredníctvom portálu www.itms.sk bolo predlžené do 31.12.2009.

14.1.2009

Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku pre NP

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vydalo Príručku pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku pre národné projekty.


                                                                                          

9.1.2009

Spätná väzba realizátora projektu podporeného ESF

Dňa 15.12.2008 obdržala ministerka PSVaR a generálny riaditeľ Sekcie riadenia ESF listom poďakovanie za podporu, ktorá bola poskytnutá Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v procese implementácie pilotného projektu Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, podporeného Európskym sociálnym fondom.

Okrem investície do ľudského kapitálu, novej metodiky vzdelávania v oblasti krízovej intervencie, hodnotných skúseností s realizáciou dištančného vzdelávania formou e-learningu, organizácia taktiež získala cenné partnerstvá, napr. s Rakúskym Červeným krížom a možnosť ďalšieho rozvoja potenciálu OSZZS SR.

8.1.2009

Usmernenie RO č. N3/2007 aktualizácia č.3

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007, aktualizácia č.3 k oprávnenosti výdavkov pre programove obdobie 2007-2013. Aktualizáciou sa nahrádza pôvodné znenie usmernenia.

23.12.2008

Usmernenie k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom

Riadiaci orgán pre Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia vydal usmernenie k overovaniu verejného obstarávania a obchodnej verejnej súťaže pri realizácii projektov podporených z operačného programu, ktoré má za cieľ podrobnejšie vymedziť povinnosti zmluvných strán.

18.12.2008

Oznámenie oprávneným subjektom pre NP

Dokumentácia k príprave NP                                                                                                                                                          

18.12.2008

Upozornenie pre konečných príjemcov pomoci v rámci programového obdobia 2004-2006

Upozorňujeme všetkých príjemcov pomoci z ESF, ktorým boli vrátené finančné prostriedky platobnou jednotkou z dôvodu nemožnej identifikácie, resp.  nesprávnej sumy alebo úhrady na nesprávny účet, aby ich uhradili v mesiaci január 2009 na účet číslo (viď. celú aktualitu)                                                                          

9.12.2008

SIA zverejnila zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy DOP-SIA-2008/1.2.1/01 a výzvy DOP-SIA-2008/3.1.5/01

Sociálna implementačná agentúra na svojej internetovej stránke zverejnila dňa 8.12.2008 zoznam schválených žiadostí o NFP predložených v rámci výzvy DOP-SIA-2008/1.2.1/01 spolu so zásobníkom žiadostí o NFP <http://www.sia.gov.sk/index.php?siteid=22&subsiteid=75>

a zoznam schválených žiadostí o NFP predložených v rámci výzvy DOP-SIA-2008/3.1.5/01 taktiež spolu so zásobníkom žiadostí o NFP <http://www.sia.gov.sk/index.php?siteid=22&subsiteid=74> .

5.12.2008

Nová verzia Design manuálu OP ZaSI, verzia 2.0

RO zverejňuje aktualizovaný Design manuál OP ZaSI, verzia 2.0. Do Design manuálu sa zapracovalo nové logo ESF (odkaz na EU).                                   

28.11.2008

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O ZARADENIE DO DATABÁZY EXTERNÝCH HODNOTITEĽOV

v súvislosti s hodnotením žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených  na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre národné a pilotné projekty

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

6.11.2008

Nový dizajn loga ESF pre programové obdobie 2007-2013

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia pristúpil k úprave loga Európskeho sociálneho fondu.

29.10.2008

Usmernenie RO č. N4/2008

Metodické usmernenie k uzatvorenie rozpočtového roku 2008 a k prechodu Slovenskej republiky na euro.                                         

13.10.2008

Informačné semináre k výzvam vyhláseným FSR


Fond sociálneho rozvoja, Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, si Vás dovoľuje pozvať na informačné semináre k výzvam na predkladanie žiadosti o NFP pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia v rámci opatrenia 2.1: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity a v rámci opatrenia 3.2: Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného a rodinného života v Bratislavskom samosprávnom kraji.

6.10.2008

Nový dizajn loga ESF

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia pristúpil k úprave loga Európskeho sociálneho fondu.

2.10.2008

Informácia k uzavretej výzve DOP–SIA-2008/1.2.1/01


Sociálna implementačná agentúra (SIA) dňa 4. septembra 2008 uzavrela prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výzvy zameranej na podporu rastu zamestnanosti. Výzva bola vyhlásená dňa 30. júna 2008 v rámci Prioritnej osi 1 Podpora rastu zamestnanosti, Opatrenia 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, Rámcovej aktivity 1 Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov.

22.9.2008

FSR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (OP ZaSI–FSR– 2008/3.2/03

Fond sociálneho rozvoja ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlásil dňa 22. septembra 2008 uzavretú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva: OP ZaSI - FSR - 2008/3.2/03

Žiadatelia o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu môžu predkladať projekty v rámci opatrenia č. 3.2: Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného a  rodinného života v  Bratislavskom samosprávnom kraji. Bližšie informácie sú zverejnené na http://www.fsr.gov.sk/."

22.9.2008

FSR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (OP ZaSI–FSR–2008/2.1/02

Fond sociálneho rozvoja ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlásil dňa 22. septembra 2008 uzavretú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva: OP ZaSI - FSR - 2008/2.1/02

Žiadatelia o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu môžu predkladať projekty v rámci opatrenia č. 2.1. „Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity". Bližšie informácie sú zverejnené na http://www.fsr.gov.sk/."

22.9.2008

FSR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (OP ZaSI–FSR–2008/2.1/01

Fond sociálneho rozvoja ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlásil dňa 22. septembra 2008 uzavretú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva: OP ZaSI - FSR - 2008/2.1/01

Žiadatelia o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu môžu predkladať projekty v rámci opatrenia č. 2.1. „Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity".  Bližšie informácie sú zverejnené na http://www.fsr.gov.sk/."

12.9.2008

Usmernenie RO č. N2/2008


Usmernenie k poskytovaniu zálohových platieb v programovom období 2007 - 2013  č. N2/2008                                                                     

28.8.2008

Nové výzvy na predkladanie žiadosti o NFP

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) vyhlasujú spoločnú výzvu DOP2008-SIP001 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu začínajúcich podnikateľov. Dátum vyhlásenia výzvy je 28. augusta 2008. Dátum uzávierky výzvy je 28. novembra 2008. Administráciu tejto výzvy zabezpečuje Sociálna implementačná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre OP ZaSI v spolupráci s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania ako sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre OP KaHR

31.7.2008

Schválené projekty v rámci výzvy DOP-SIA-2008/4.1.3/01


Sociálna implementačná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorým je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, zverejňuje zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) prijatých na základe výzvy na predkladanie žiadostí o NFP (DOP-SIA-2008/4.1.3/01).

29.7.2008

Výzva na zaradenie do databázy externých hodnotiteľov


Dňa 29. 7. 2008 vyhlásila Sociálna implementačná agentúra výzvu pre záujemcov o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov žiadosti o NFP. Cieľom výzvy je realizovanie hodnotiaceho procesu transparentným spôsobom s využitím externých kvalifikovaných odborníkov pri dodržaní pravidla zamedzenia konfliktu záujmov, pravidla nestrannosti a nezávislosti.

30.6.2008

Nové výzvy na predkladanie žiadosti o NFP

Sociálna implementačná agentúra (SIA) - Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom - Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlasuje výzvu DOP - SIA - 2008/1.2.1/01 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania a výzvu DOP - SIA - 2008 / 3.1.5. / 01 zameranú na podporu zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovania kapacít v Bratislavskom samosprávnom kraji.

26.5.2008

Pracovné stretnutie k evaluácii

Dňa 21. mája 2008 zorganizoval odbor programovania sekcie riadenia ESF v spolupráci s Evaluačnou jednotkou pri Generálnom riaditeľstve pre zamestnanosť (DG EMPL) pracovné stretnutie pod názvom „Úvod do evaluácie". Pracovné stretnutie sa konalo na MPSVR SR a jeho hlavnou témou bola evaluácia (hodnotenie) a evaluačné plány pre nové programové obdobie 2007 - 2013.

13.5.2008

Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok na národný projekt

Príručka pre žiadateľa predstavuje komplexný metodický návod pre žiadateľa pri vypracovávaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok na národný projekt. Ustanovenia príručky sú pre žiadateľa pri príprave a predkladaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok na národný projekt záväzné.

21.4.2008

Metodické usmernenie k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007 - 2013

MPSVR SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vydal Metodické usmernenie k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007 - 2013, v ktorom sú zadefinované skupiny oprávnených výdavkov pre podmienky Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

29.3.2008

Programový manuál pre OP ZaSI

Programový manuál pre OP ZaSI upravený na základe aktualizovaného Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013.

 Programové obdobie 2014-2020 OP Ľudské zdroje

OP Ľudské zdroje

  -common- Logo MPSVR SR

 
-common- get_img_fsr.jpg

Informácie FSR k výzvam

 
-common- get_img_sia.jpg

Informácie SIA k výzvam


 
sk_znakeuupsvarfsrsiaesfnsrrsr
Ministerstvo práce,
sociálnych vecí
a rodiny SR
Portál
Európskej
únie
Ústredie práce,
sociálnych vecí
a rodiny
Fond
sociálneho
rozvoja
Sociálna
implementačná
agentúra
European
Social
Fund
NSRR SR