Úvodná stránka  |  Mapa stránky
 
Vyhľadávanie
 
 

Aktuality

12.1.2015

Usmernenie pre prijímateľov v oblasti vrátenia výnosov z poskytnutých zálohových platieb

 

Riadiaci orgán pre OP ZaSI zverejnil usmernenie pre prijímateľov v oblasti vrátenia výnosov z poskytnutých zálohových platieb. Usmernenie je dostupné tu.

7.1.2015

Operačný program Ľudské zdroje

 

Európska komisia svojím vykonávacím rozhodnutím č. CCI 2014SK05M0OP001, ktorým sa schvaľujú určité prvky operačného programu "Ľudské zdroje" na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a osobitných rozpočtových prostriedkov pridelených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku a schválila dňa 9.decembra 2014 Operačný program Ľudské zdroje pre nové programové obdobie 2014-2020.

 

Dokument s prílohami ako aj rozhodnutie Komisie sú dostupné tu.

7.1.2015

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre národné projekty a pre dopytovo orientované projekty

 

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že aktualizoval Zmluvu o poskytnutí NFP pre národné projekty a pre dopytovo orientované projekty. Vzor zmluvy pre NP je dostupný tu. Vzor zmluvy pre DOP je dostupný tu.

19.12.2014

Oznam pre žiadateľov o NFP v súvislosti so zákazom poskytovania štátnej pomoci podnikom v ťažkostiach

 

V nadväznosti na aktualizáciu Príručky pre žiadateľa o NFP, Riadiaci orgán pre OP ZaSI zverejnil oznam pre prijímateľov v súvislosti s podmienkou zákazu poskytovania štátnej pomoci pre "podniky v ťažkostiach". Oznam je dostupný tu, ako aj v časti Štátna pomoc.

8.12.2014

Konferencia OP ZaSI

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky organizuje konferenciu s názvom "Prínos ESF k rastu zamestnanosti a k sociálnej inklúzii", ktorá sa uskutoční dňa 16. decembra 2014 v Hoteli SOREA Regia v Bratislave. Pozvánka

4.12.2014

Príručka pre prijímateľa NFP pre národné projekty

 

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že aktualizoval Príručku pre prijímateľa NFP pre národné projekty. Aktualizácia č.7 nadobúda účinnosť dňa 5.12.2014 a nahrádza sa ňou jej pôvodné znenie. Príručka je dostupná tu. Prílohy sú dosrupné tu.

19.11.2014

Príručka pre žiadateľa o NFP - aktualizácia

 

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že aktualizoval "Príručku pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP / písomného vyzvania pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty". Príručka je dostupná tu. Prílohy sú dostupné tu.

27.10.2014

Oznam pre prijímateľov v súvislosti s ukončením rozpočtového roka 2014

 

V nadväznosti na metodické usmernenie MF SR č.2/2009 v aktuálnom znení, Riadiaci orgán pre OP ZaSI zverejnil oznam pre prijímateľov v súvislosti s ukončením rozpočtového roka 2014. Oznam je dostupný tu.

17.9.2014

Výzva na predkladanie žiadostí na zapojenie sa do Národného projektu Komunitné centrá

 

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, v odbornej gescii Sekcie sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR a v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, vyhlásila dňa 16.septembra 2014 Výzvu na predkladanie žiadostí na zapojenie sa do Národného projektu Komunitné centrá a zverejnila informácie pre žiadateľov Ako sa zapojiť.

3.9.2014

Dodatok č.1 k Usmerneniu N3/2007 a k Príručke pre prijímateľa pre národné projekty

 

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal Dodatok č.1 k metodickému usmerneniu Riadiaceho orgánu č. N3/2007 v znení aktualizácie č.16 a k Príručke pre prijímateľa pre národné projekty v znení aktualizácie č.6. Dodatok je dostupný tu.

15.5.2014

Operačný program Ľudské zdroje

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre Oprečný program Ľudské zdroje informuje, že dňa 14. mája 2014 zaslal Európskej komisii aktualizovaný návrh Operačného programu Ľudské zdoje.

5.5.2014

Job Expo 2014

Job Expo 2014

30.4.2014

Príručka pre prijímateľa NFP pre národné projekty

 

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že aktualizoval Príručku pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku pre národné projekty. Aktualizácia č.6 nadobúda účinnosť dňa 1.5.2014 a nahrádza sa ňou jej pôvodné znenie.

Príručka je dostupná tu. Prílohy sú dostupné tu.

11.4.2014

Programový manuál pre OP ZaSI verzia 3.2

 

Riadiaci orgán pre OP ZaSI zverejnil aktualizáciu Programového manuálu pre OP ZaSI verzia 3.2, platnú od 11.04.2014. Dokument sa nachádza tu.

1.4.2014

Usmernenie N3/2007 aktualizácia č.16

 

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007 aktualizácia č.16 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007-2013. Aktualizáciou sa nahrádza pôvodné znenie usmernenia. Usmernenie je účinné od 01.04.2014 a je dostupné tu.

28.2.2014

Správa o hodnotení strategického dokumentu

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako rezortný orgán podľa §17 ods. 6 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečilo hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na životné prostredie "Operačný program Ľudské zdroje pre obdobie 2014-2020".

 

Výsledok hodnotenia je uvedený v "Správe o hodnotení strategického dokumentu" na životné prostredie a zverejnený na webových sídlach www.esf.gov.skwww.enviroportal.sk K uvedenému materiálu je možné podať stanovisko do 21 kalendárných dní od zverejnenia na adresu:

 

Odbor programovania a implementácie programov

Sekcia riadenia ESF

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Špitálska ul. č.4,6,8

816 43 Bratislava

30.1.2014

Rozsah hodnotenia Operačného programu Ľudské zdroje

 

MPSVR SR - Sekcia riadenia ESF ako riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje pre obdobie 2014-2020, zverejňuje materiál "Rozsah hodnotenia" strategického dokumentu s celoštátnym dosahom Operačný program Ľudské zdroje, stanoveného §8 a §17 ods. 5 zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Materiál je dostupný tu.

12.12.2013

Oznam Riadiaceho orgánu pre OP ZaSI k zverejneniu harmonogramu výziev na rok 2014

 

V rámci OP ZaSI bol v roku 2012 vykonaný systémový audit EK, kde audítori ESF skúmali nastavenie, účinnosť a hospodárnosť systémov riadenia a kontroly. Nakoľko procesy auditu vzhľadom na rozsah a charakter systémového auditu OP ZaSI nie sú oficiálne ukončené, nie je možné zo strany Riadiaceho orgánu pre OP ZaSI reálne odhadnúť termíny vyhlásenia jednotlivých výziev a teda ani pripraviť a uverejniť indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2014.

10.12.2013

Oznámenie o strategickom dokumente

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje na rokovanie vlády SR strategický dokument s celoštátnym dosahom "Operačný program Ľudské zdroje pre obdobie 2014-2020", ktorý spadá pod zákon č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon").

Na základe uvedeného sa môžu občania SR k predmetnému dokumentu vyjadriť a to v lehote do 15 dní od jeho zverejnenia. Prípadné písomné stanoviská k oznámeniu o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom prosíme doručiť v zmysle §6 ods. 6 zákona na adresu:

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sekcia riadenia ESF

Odbor programovania a implemnetácie programov

Špitálska ul.č. 4,6,8

816 43 Bratislava

 

Strategický dokument Operačný program Ľudské zdroje pre obdobie 2014-2020

3.12.2013

Elektronické pracovné výkazy

 

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že v nadväznosti na prijaté nápravné opatrenia zo systémového auditu č.2012-1516 vykonaného Európskou komisiou, spúšťa od 1. januára 2014 prevádzku elektronických pracovných výkazov v rámci implementácie Národných projektov. Bližšie informácie sú dostupné tu.

8.11.2013

Usmernenie N5/2008 aktualizácia č.8

 

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal Usmernenie RO č. N5/2008 aktualizácia č.8 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom.

Usmernenie je dostupné tu. Prílohy k usmerneniu sú dostupné tu.

7.10.2013

Publikácia UNDP - Pomohli projekty Rómom na Slovensku?

 

Riadiaci orgán pre OP ZaSI informuje, že UNDP vydalo publikáciu venovanú rómskej problematike pod názvom "Pomohli projekty Rómom na Slovensku? Zistenia z analýzy projektov v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzie v programovom období 2007-2013". Publikáciu si môžete stiahnuť tu. Publikácia je dostupná aj v anglickom jazyku.

10.7.2013

OLAF - zverejnenie Výročnej správy o operatívnej činnosti za rok 2012

 

-common- OLAF logo

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil dňa 23.mája 2013 na svojom webovom sídle Výročnú správu o svojej operatívnej činnosti za rok 2012. Správa je dostupná tu.

26.6.2013

Usmernenie pre prijímateľov k určovaniu lehôt na poskytovanie súťažných podkladov pri verejných súťažiach

Riadiaci orgán pre OP ZaSI upozorňuje prijímateľov na usmernenie Centrálneho koordinačného orgánu k určovaniu lehôt na poskytovanie podkladov pri verejných súťažiach. Text usmernenia je dostupný tu.

3.5.2013

Informácia pre žiadateľov a prijímateľov

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje žiadateľom a prijímateľom, že Ministerstvo financií SR ako Certifikačný orgán vydalo Usmernenie č. 1/2013-U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007-2013. Usmernenie nadobudlo účinnosť dňa 24.4.2013 a je dostupné tu.

30.4.2013

Časový harmonogram výziev na rok 2013

Riadiaci orgán pre OP ZaSI aktualizoval indikatívny časový harmonogram výziev na rok 2013. Harmonogram je dostupný tu.

16.4.2013

Informácia pre prijímateľov - Konflikt záujmov

Riadiaci orgán pre OP ZaSI informuje, že vydal Výkladové stanovisko k problematike konfliktu záujmov. Stanovisko je dostupné tu.

16.4.2013

Informácia pre prijímateľov - Metodický pokyn CKO č.11

Informácia upozorňuje prijímateľov na vydanie Metodického pokynu CKO č.11 aktualizácia č.2, k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania. Informácia pre prijímateľov a Metodický pokyn CKO sú dostupné tu.

13.3.2013

Príručka pre žiadateľa o NFP - aktualizácia

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že aktualizoval "Príručku pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP / písomného vyzvania pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty". Príručka spolu s prílohami je dostupná tu.

15.2.2013

Informácia pre prijímateľov - dodatok k zmluve, ktorý je výsledkom verejného obstarávania

Informácia pre prijímateľov upravuje spôsob predkladania dokumentácie na administratívnu kontrolu pred podpisom dodatku k zmluve, ktorý je výsledkom verejného obstarávania. Informácia je dostupná tu.

Logo V4

 

 Programové obdobie 2014-2020 OP Ľudské zdroje

OP Ľudské zdroje

  -common- Logo MPSVR SR

 IA ZaSI logo 


 
sk_znakeuupsvarfsrsiaesfnsrrsr
Ministerstvo práce,
sociálnych vecí
a rodiny SR
Portál
Európskej
únie
Ústredie práce,
sociálnych vecí
a rodiny
Fond
sociálneho
rozvoja
Sociálna
implementačná
agentúra
European
Social
Fund
NSRR SR